Kies lettergrootte

Contact

 088 896 39 63


Graffiti en kunstprojecten

Stedin heeft als onderdeel van de energie-infrastructuur tienduizenden objecten (transformator- en gasstations, laagspannings- en openbaar verlichtingskasten e.d.) in haar gebied. Deze objecten worden regelmatig door onbekenden voorzien van graffiti. Daardoor worden het van onopvallende objecten storende elementen. Graffiti is een maatschappelijk probleem. Stedin hanteert het uitgangspunt dat handhaving een taak is van de gemeente, in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Verwijderen graffiti

Aangezien graffiti geen negatief effect heeft op de werking van een transformatorhuisje of een gasstation, wordt er over het algemeen geen budget beschikbaar gesteld voor het verwijderen van graffiti. Dit heeft tot gevolg dat de graffiti niet verwijderd zal worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor racistische graffiti. Deze wordt, na melding, wèl verwijderd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze klantenservice via 088 896 39 63.

Stedin is uiteraard wel bereid om mee te denken over oplossingen. Afhankelijk van de mate waarin een gemeente een actief anti-graffitibeleid hanteert, is Stedin, onder voorwaarden, bereid een bijdrage te leveren aan dit beleid door middel van preventieve maatregelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de afdeling van uw (deel)gemeente waar antigraffitibeleid is ondergebracht. 

Kunstprojecten

Stedin stelt soms, op verzoek, de buitenkant van een object ter beschikking, bijvoorbeeld ten behoeve van verfraaiing van de wijk. Wel doen wij dat onder bepaalde voorwaarden. Wilt u een verzoek indienen om een kunstproject te realiseren op een object van Stedin, neem dan contact op met de klantenservice via 088 896 39 63.