0:02 / 1:00

Bij Stedin vinden we dat we duurzaam vooral moeten doen. Zeker omdat we een maatschappelijke functie hebben en een vanzelfsprekende ambassadeur van de energietransitie zijn. We maken immers ons netwerk geschikt voor nieuwe energie. 

Daarbij kijken we ook kritisch naar ons eigen dagelijks handelen. Zo willen we steeds minder CO2 en fijnstof uitstoten, circulair met grondstoffen omgaan, de biodiversiteit verbeteren én iedereen gelijke kansen bieden. We staan als bedrijf midden in de maatschappij. Met medewerkers die zelf óók werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie.

Onze
duurzaamheidsdoelstellingen

Klimaat

Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030

Dit bereiken we onder andere door de CO2- en fijnstofuitstoot te verlagen van ons netverlies, onze huisvesting, stations, mobiliteit en telecom.

Circulariteit

Circulaire bedrijfsvoering in 2030
Dit bereiken we onder andere door circulair in te kopen, door de levensduur van onze assets te verlengen en door samen met onze leveranciers te kijken naar hoogwaardig hergebruik en recycling.

Biodiversiteit

Netto positieve impact op biodiversiteit in 2030
Dit bereiken we door onze eigen infrastructuur in te zetten voor herstel van de biodiversiteit en samen te werken met nationale infrabeheerders aan de Ecologische Hoofdinfrastructuur.

Diversiteit en inclusie

Stedin is in 2030 een diverse en inclusieve organisatie
Dit bereiken we door het aantrekken van een divers medewerkersbestand dat net zo divers is als onze leefwereld, door aandacht te hebben voor gelijke kansen, behandeling en duurzame inzetbaarheid. We richten ons hierbij op onze eigen medewerkers én op onze keten.
 

Duurzaamheid
als prioriteit

Stedin is verantwoordelijk voor distributie van elektriciteit en gas. Hiermee zijn we onderdeel van de energieketen. De energietransitie, de toenemende energievraag en de toenemende druk om zelf ook duurzaam te opereren hebben gevolgen voor deze gehele keten. De keuzes die we in ons net maken, hebben impact op de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering. Verzwaren van het net betekent bijvoorbeeld méér materiaalgebruik. Duurzaamheid wordt meegewogen bij de uiteindelijk keuzes, maar is altijd een van de vele prioriteiten naast onder andere veiligheid, betrouwbaarheid en leveringszekerheid.

De kansen liggen op de plekken waar duurzame maatregelen onze kerntaken kunnen versterken. We kunnen bijvoorbeeld oplossingen aandragen om onze (MS en HS) stations uit te rusten met groene daken, groene gevels, zonnepanelen of de betegeling eromheen te vervangen voor groen. Dit vergroot acceptatie van onze infrastructuur, voorkomt dat we stations moeten koelen met airconditioning en verlaagt energiekosten.

Inkoop van
materialen en grondstoffen

Via de inkoop van onze assets en alle materialen en grondstoffen die daarvoor nodig zijn, heeft Stedin een grote ecologische impact. We gebruiken simpelweg enorm veel koper, aluminium, plastics en andere materialen voor het uitvoeren van onze kerntaken. Bij het ontginnen van deze grondstoffen ontstaat veel schade aan natuur en zijn de gewenste arbeidsomstandigheden in de keten niet altijd geborgd. Daarnaast zorgt de productie van eindmaterialen en het vervoer hiervan voor veel uitstoot van CO2 en fijnstof.

 

Omdat Stedin zelf geen assets produceert, zijn we sterk afhankelijk van onze leveranciers. We dagen daarom onze leveranciers uit om met duurzame oplossingen te komen. Soms doen we dat in de vorm van harde eisen. Maar veel vaker gaan we de samenwerking met leveranciers aan om tot de beste oplossing te komen. In sommige gevallen is Stedin bereid om iets meer te investeren voor een duurzame oplossing. In andere gevallen kunnen wij bijvoorbeeld technische eisen iets aanpassen waardoor het mogelijk wordt voor een leverancier om een duurzaam alternatief aan te bieden. Je zou kunnen zeggen: een betere wereld begint met het stellen van een betere vraag. Inkoop speelt daarom een belangrijke rol in de verduurzaming van Stedin.

We kunnen verspilling van grondstoffen tegengaan. Dat doen we door leveranciers te vragen om producten die bestaan uit méér gerecyclede grondstoffen. En door te eisen dat de producten na levensduur maximaal recyclebaar zijn. Om dit te realiseren, vragen we bij elk inkoopproces een zogenaamd grondstofpaspoort. Op basis van de inzichten uit dit paspoort kunnen we het percentage circulaire inkoop verhogen.

Kerntaak
aanleggen van infra

Door vooraf na te denken over duurzaamheid bij de aanleg van infra, kunnen we ervoor zorgen dat we bijdragen aan een duurzamere wereld én onze kerntaken beter uitvoeren. En dat hoeft niet duurder uit te vallen. 

Nieuwbouwbeleid stations

Door vooraf na te denken over duurzaamheid bij de aanleg van infra, kunnen we ervoor zorgen dat we bijdragen aan een duurzamere wereld én onze kerntaken beter uitvoeren. En dat hoeft niet duurder uit te vallen. Een voorbeeld hiervan is nieuwbouwbeleid voor onze stations dat de toepassing van zonnepanelen (en laadpalen) en maatregelen rond circulariteit en biodiversiteit standaard meeneemt. Het zorgt voor betere inpassing in de omgeving, minder risico op hitte- of wateroverlast en een lager netverlies. Je zou kunnen zeggen dat we hiermee de kraan dichtdraaien: alles wat we vanaf nu bouwen draagt bij aan verduurzaming.

Kabels op maat knippen

Een andere mogelijkheid voor verduurzaming bij de aanleg van onze netten, is het op maat knippen van onze kabels. De kabels worden dan precies op de lengtes afgeknipt die nodig zijn voor de projecten. Zo wordt er veel minder ongebruikt restmateriaal op de haspels teruggestuurd naar de afvalverwerker. Er zijn ook al projectleiders die restmateriaal meenemen van werk naar werk en hiermee bijdragen aan een duurzame werkomgeving. Een voorbeeld om te volgen!

Werkwijze aannemers

Het aanleggen van netten doen we samen met onze aannemers. Daarom dagen we ook onze aannemers uit om duurzamer te werken. Denk hierbij aan het uitvragen van elektrische gravers, stampers en batterijen in plaats van aggregaten. Wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van stikstofuitstoot, dwingt ons als organisatie ook om hier steeds sneller maatregelen te treffen.

Kerntaak
vervanging en verwijdering

Onnodig verbruik grondstoffen voorkomen

Ook vervanging en verwijdering van het net heeft impact op onze duurzaamheidsprestaties of kan daar een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door bewust met onze assets en grondstoffen om te gaan. En te zoeken naar manieren om deze zo lang mogelijk in te zetten en - als het niet anders kan - hoogwaardig te hergebruiken. Zo voorkomen we onnodig verbruik van grondstoffen.

Hergebruik van assets

Herinzet van assets is een initiatief om hergebruik van bijvoorbeeld leidingen en trafo's te professionaliseren en op grotere schaal toe te passen. De assets die terugkomen uit het net slaan we op. Met experts van verschillende afdelingen kijken we vervolgens wat we kunnen hergebruiken binnen en buiten Stedin. Dit project zorgt voor lagere inkoopkosten, snelle beschikbaarheid van assets, minder materiaalverbruik én minder CO2-uitstoot.

Maximaal recyclen

Als een asset niet meer als geheel ingezet kan worden, zorgen we dat het restmateriaal op een milieuvriendelijke manier gesplitst wordt. En dan zo veel mogelijk in herbruikbare grondstoffen. Een mooi voorbeeld is de transformator: deze wordt gesplitst in de grondstoffen koper, staal, aluminium, rubber, RVS, kunststof en olie. Alle grondstoffen bieden we weer aan voor hoogwaardige herinzet.

Kerntaak
storing, onderhoud & beheer

Door het slim beheren en onderhouden van ons net kunnen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Daarom zetten we bij storingen bijvoorbeeld zoveel mogelijk restmaterialen in.

Slimme keuzes in onderhoud

Slimme keuzes in onderhoud kunnen ook veel verschil maken. Zo voorkomt het vervangen van grijs gietijzeren leidingen door kunststof het weglekken van gas uit ons net. En door het juiste onderhoud kunnen we de levensduur van onze assets verlengen. Duurzaam groenonderhoud zoals slingerend maaien kan bovendien zorgen voor een impuls aan biodiversiteit.

Assets en infra vergroenen

Onderhoudsmomenten bieden een natuurlijk moment om assets en infra te vergroenen. Wij hebben duizenden laag-, midden- en hoogspanningstations die zich lenen voor lokale energieopwek, groene daken, groene gevels of een duurzame inpassing in de omgeving.

Netverlies voorkomen

Slim beheer (of: management) van onze netten heeft misschien nog wel de grootste impact, met name op CO2-uitstoot. Door pieken en dalen in ons net te voorkomen, wordt ook overbelasting van de kabels en daarmee netverlies voorkomen. Door het slim inrichten van ons net voorkomen we ook veel CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door onze netten te ‘ontmazen' zodat maar één station het net voedt in plaats van meerdere stations. De netverliezen als gevolg van zogenaamde ‘kringstromen’ zijn namelijk in een ontmaasd net beperkt.

Diversiteit
en inclusie

Bij Stedin geloven we dat diversiteit in teams leidt tot betere resultaten. Daarom willen we dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van de maatschappij, onze leefwereld dus. Wij willen dat alle medewerkers zich bij Stedin welkom voelen en gelijk behandeld worden: ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, achtergrond, opleidingsniveau of beperking. Inclusiviteit is cruciaal om dit mogelijk te maken. In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen gelijke kansen en wordt niemand uitgesloten. We focussen op overeenkomsten in plaats van verschillen en zetten iedereen in op zijn talent. 

Duurzame
inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid (DI) van alle medewerkers vinden we bij Stedin van groot belang. Als onderdeel van ons vitaliteitsbeleid hebben we een DI-budget. Hiermee kunnen medewerkers investeren in hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast investeren we in opleidingen en trainingen, zodat iedere medewerker de kans krijgt zich gedurende de hele loopbaan te blijven ontwikkelen (leven lang ontwikkelen).

We zetten ons ook breder in voor een inclusieve samenleving. Zo gaan we in samenwerking met andere partijen in de Energiebank Rotterdam de strijd aan tegen energiearmoede, zijn we partner van JINC dat strijdt voor een maatschappij waarin de achtergrond van kinderen niet hun toekomst bepaalt, en stimuleren we vrijwilligerswerk onder onze medewerkers.

Strategisch
huisvestingsplan

Natuurlijk pakken we de duizenden laag-, midden- en hoogspanningstations aan bij onderhoud of nieuwbouw, maar we hebben ook aandacht voor de verduurzaming van ons vastgoed. Het is zelfs volledig onderdeel van ons strategisch huisvestingsplan. Op al onze 32 locaties zijn maatregelen genomen of gepland. Continu grijpen we kansen aan op het gebied van huisvestingsbeheer en facilitaire dienstverlening, zoals met energiemanagement, plaatsing van zonnepanelen, toepassing van circulaire producten en bewuste inkoop om onze uitstoot te verminderen. Mooie voorbeelden zijn onder andere de renovaties van de locaties in Delft, Utrecht en in Goes.

Verduurzaming van
ons bedrijfswagenpark

Stedin is inmiddels uit de top 25 van grote wagenparken in het Westen van Nederland. Dit komt mede doordat we actief inzetten op het reduceren van ons wagenpark, want reductie levert de belangrijkste bijdrage aan de verduurzaming van ons bedrijfswagenpark. Vanaf begin 2018 kan een voertuig met een geel kenteken alleen nog worden vervangen door een emissieloze auto. Dit geldt sinds januari 2019 ook voor onze leaseauto's. Het elektrificeren van de grotere (monteurs)bussen en zwaar materieel is lastiger. Door hun hogere gewicht zijn hier vaak nog geen ‘zero emission’ varianten voor beschikbaar.

One Planet Thinking
Er is maar 1 planeet

Het in hoog tempo verstoken van de voorraden van de aarde en de dreigende tweedeling tussen kansrijke en kansarme mensen, brengt de grenzen van onze planeet in zicht. Er is maar 1 planeet en daarmee moeten we het doen. Daarom proberen we de impact van onze eigen bedrijfsvoering binnen de grenzen van onze planeet te houden. Dat is One Planet Thinking. 

We hebben in kaart gebracht op welke thema’s onze grootste impact zit. Wij zetten ons in om onze impact op die gebieden actief te verminderen, en waar nodig te compenseren. Op het vlak van inclusieve samenleving willen we onze positieve impact juist vergroten en een voorbeeld zijn voor andere bedrijven.

Onze bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties