“Over 400 maanden moet er een duurzaam alternatief zijn voor 1,9 miljoen gasaansluitingen”

Rotterdam 04-05-2017
Gebiedsregisseur Rinco Bakker van netbeheerder Stedin weet wat ons te doen staat: “Aangenomen dat we voor 2050 geen aardgasinfrastructuur meer in de grond hebben, dan moeten we elke maand 58 kilometer aan leidingen buiten gebruik stellen. Een enorm grote uitdaging. Zie de energietransitie als de Deltawerken van de 21ste-eeuw. Voor alle netbeheerders wordt het een heel nieuwe manier van werken.”

Met de landelijke urgentie van de energietransitie verandert ook de rol van Stedin als netbeheerder. “Onze taak is belangen verbinden”, verklaart Rinco. “En de tijd dringt. Daarom zijn we vorig jaar gestart met het voeren van strategische gesprekken met klanten om de impact van de duurzame-energietransitie in de gebouwde omgeving, de tuinbouw en de industrie vorm te geven. Mede gedreven vanuit ons standpunt dat de verplichte aanleg van een gasinfrastructuur in nieuwbouwwijken kapitaalvernietiging is. Daarnaast willen we klanten bewust maken van de mogelijk grote impact van de energietransitie op het elektriciteitsnet.”

Nieuwe werkelijkheid
Rinco ziet dat er een nieuwe werkelijkheid op netbeheerders afkomt. “We denken met alle partijen mee over alternatieven voor de aardgasinfrastructuur. Want over 400 maanden mogen er geen leidingen meer in gebruik zijn voor de distributie van aardgas. Er moet dan een duurzaam alternatief zijn voor de gebruikers van onze 1,9 miljoen gasaansluitingen. Een gigantische klus in een beperkte periode.”

Green Deal Aardgasvrije wijken
Om de energietransitie te versnellen ondertekenden dertig Nederlandse gemeenten, de drie ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en vijf netbeheerders, waaronder Stedin, begin maart de Green Deal Aardgasvrije wijken. Hiervan zitten 23 gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Stedin. In deze Green Deal staan concrete afspraken over de rol en verantwoordelijkheden per partij, zodat de energieverduurzaming van steden en dorpen echt versneld wordt. Rinco: “Gemeenten zien netbeheerders als een heel belangrijke partner in de energietransitie. Wij zijn een onafhankelijke partij met een gelijk belang. Dit zorgt ervoor dat we heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Als netbeheerder leveren wij relevante informatie en nemen wij deel aan de gemeentelijke projectorganisatie om de energietransitie te realiseren. Heel concreet: hoe oud is het gasnet dat in een wijk ligt en wanneer moet dit vervangen worden? Kan het elektriciteitsnet of het warmtenet van derden een alternatief bieden? Mede op basis van die informatie wordt een bestaande wijk geselecteerd voor een plan naar aardgasvrij. Onze gesprekspartners zijn onder andere bestuurders, programmamanagers, beleidsambtenaren, wethouders, woningbouwcorporaties en bewonersplatforms. Om met elkaar een route te verkennen hoe we de energietransitie als maatschappij met elkaar organiseren, binnen de gestelde tijdsperiode, is een zeer boeiend traject.”

Voorbereidend maatwerk
Stedins gebiedsregisseurs begeleiden de energietransitie, zowel intern als extern. Rinco: “In Zoetermeer bijvoorbeeld worden 120 huurwoningen gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen. De gasaansluitingen gaan weg en er komen onder andere zonnepanelen. Deze renovatie vraagt om een verzwaring van het elektriciteitsnet. Om alle werkzaamheden precies te laten lopen volgens de planning die de woningcorporatie met de bewoners heeft gedeeld, dat vraagt voorbereidend maatwerk.” Ook andere vragen over duurzame innovaties komen bij Stedin terecht. Rinco: “Stel een gemeente wil het stadsvervoer elektrificeren. Waar gaan de bussen laden? Hoe zwaar moeten de aansluitingen zijn? Allemaal zaken waarop wij een antwoord moeten hebben. Zo zijn er ook ideeën om elektriciteit op te wekken via het wegdek met zonnepanelen. Maar hoe voeden we de opgewekte energie dan in op het net? Allemaal interessante innovaties waarin wij een belangrijke rol spelen om dit mede vorm te geven.”

Deel dit artikel