Corporate Governance
Stedin Groep hecht belang aan een goede corporate governance. Daarom houdt Stedin Groep zich aan de governance-vereisten die voor het netwerkbedrijf voortvloeien uit de Elektriciteitswet en Gaswet. Stedin Groep is niet verplicht om de Nederlandse Corporate Governance Code te volgen, maar buigt zich in 2017 over de vraag hoe om te gaan met de principes en best practices uit de Corporate Governance Code.

Statuten Stedin Holding N.V.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de groepsmaatschappijen:
  • Ontwikkelt de strategie en de langetermijnplanning; 
  • Bewaakt het risicoprofiel;
  • Geeft leiding aan de directeuren van de bedrijfsonderdelen en stafdiensten; 
  • Stelt de jaarrekening op; 
  • Beoordeelt de ‘key performance indicators’ en de bedrijfsplannen van de bedrijfsonderdelen.   

De RvB wordt benoemd door de Raad van Commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De Raad van Bestuur van Stedin Groep bestaat uit vier leden: drs. Marc van der Linden, drs. Judith Koole, Gerard Vesseur RA en ir. David Peters. 

Personalia Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Stedin Holding N.V. adviseert de Raad van Bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen bestaat uit Pieter Trienekens, Tineke Bahlmann, Dick van Well, Jules Kortenhorst en Theo Eysink.

De RvC van Stedin Holding N.V. heeft twee commissies ingesteld:

1

Een auditcommissie

De auditcommissie ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie, met als leden de heren Eysink (voorzitter) en Van Well en mevrouw Bahlmann, vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

2

Een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie bestaat uit de heren Van Well (voorzitter), Trienekens en Kortenhorst. De commissie adviseert over de beloning van de leden van de RvB en verzorgt de selectie en benoeming van de leden van de RvB.

Vennootschapssecretariaat 

U kunt contact opnemen met het vennootschapssecretariaat via het telefoonnummer 088 896 44 80.
  

Vennootschapssecretaris / manager Bestuurlijke Zaken: 
Mr. Drs. Suzanne van Nieuwenhuijzen – Ruijtenberg 

Adviseur Bestuurlijke zaken & Governance:
Mr. Maurits Mazel LLM

Vennootschapssecretariaat