NIEUWS
Omzet iets lager, resultaat toch hoger

Rotterdam 12-06-2009

Rotterdam - 12 juni 2009. De omzet van netbeheerder Stedin (voorheen Eneco NetBeheer) daalde van € 866 miljoen in 2007 naar € 862 miljoen in 2008. De lagere opbrengst is het gevolg van een korting die is opgelegd door de Energiekamer aan de netbeheerders. Deze zogenaamde ‘x-factoren’ op de tarieven voor het transport van gas en elektriciteit, zijn opgelegd ‘ter bevordering van een doelmatige bedrijfsvoering’.

Stedin realiseerde in 2008 een netto resultaat van € 155 miljoen. Dat is € 101 miljoen meer dan in 2007. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de economische en juridische overdracht van de elektriciteit- en gasnetten van de Eneco Holding aan Stedin. De overdracht van de netten van energieleveranciers aan netbeheerders is het gevolg van de eisen die de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) stelt.

Hoewel het resultaat van 2008 anders doet vermoeden, staat het resultaat van Stedin de komende jaren verder onder druk. Dit wordt veroorzaakt door de lagere tarieven, door hogere afschrijvingskosten bij stijgende investeringen en door hogere projectkosten vanwege veranderende regelgeving.

Uitbreiding netwerk

In 2008 heeft Stedin bijna 20.000 nieuwe gasaansluitingen en ruim 41.000 nieuwe elektriciteitaansluitingen aangesloten op het netwerk. Het bestaande netwerk is in 2008 uitgebreid met 154 km gasleidingen en 411 km elektriciteitskabel. Stedin transporteerde over het gas en elektriciteitsnetwerk ruim vijf miljard m3 gas en bijna 22.000 gigawatt uur (GWh) naar ruim twee miljoen klanten. In 2008 werden 29.000 op afstand uitleesbare meters geplaatst. Een belangrijk succes in 2008 was het verwerven van de opdracht voor de aanleg van de energie infrastructuur van Maasvlakte II voor het Havenbedrijf Rotterdam.

Storingsminuten

De gas- en elektriciteitsnetten in Nederland behoren tot de veiligste ter wereld. Hoge veiligheidsnormen in de sector, maar ook de investeringen in netverbeteringen en grootschalige vervangingsprojecten van Stedin, zorgen voor een lage leveringsonderbreking. De gemiddelde uitvalsduur door storingen in het elektriciteitsnet van Stedin daalde van 22,9 minuten in 2007 naar gemiddeld 19,7 minuten in 2008. Dit is beduidend minder (-10%) dan het landelijk gemiddelde dat in 2008 op 22 minuten uitkwam. De onderbrekingsduur gas daalde van gemiddeld 32 seconden in 2007 naar gemiddeld 17 seconden per klant in 2008.

Investeringen

In 2008 investeerde Stedin € 290 miljoen in verbetering en vernieuwing van de elektriciteit- en gasnetten. Dit was € 45 miljoen meer dan in 2007. Het betrof hier vervangingsinvesteringen in de gasnetten, uitbreiding van de transportcapaciteit ten behoeve van tuinders in de gebieden Oostland en Tinte en het mogelijk maken van duurzaam energietransport.

Directeur Jeroen de Swart: “Stedin wil blijven investeren om de leefbaarheid en bedrijvigheid in te Randstad te ondersteunen. Het is van groot belang dat wij de komende jaren voldoende inkomen hebben om grote investeringen te doen. Aan de ene kant beperkt de Energiekamer onze inkomsten, aan de andere kant neemt uit de samenleving de vraag toe naar uitbreiding en verduurzaming van onze netten. Kortom, we moeten veel meer doen met veel minder inkomsten. Stedin is daarom met de andere netbeheerders in beroep gegaan tegen de methodebesluiten en heeft bezwaar gemaakt tegen de daaraan gekoppelde tariefbesluiten. Stedin is van mening dat het huidige reguleringsmodel onvoldoende aansluit op de uitdagingen waar de netbeheerders voor staan om de energie-infrastructuur aan te passen aan de wensen van de toekomst.”

Vooruitblik

Het jaar 2008 stond voor Stedin in het teken van vernieuwing, verandering en groei, veroorzaakt door strategische keuzes, invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer en een nieuw marktmodel. De komende jaren veranderen de interne en externe omstandigheden wederom ingrijpend, wat uiteindelijk op 1 januari 2011 leidt tot de zelfstandige positie van netbeheerders die de politiek voor ogen heeft. In 2009 en 2010 zal Stedin, in samenwerking met Eneco Holding N.V., zich verder voorbereiden op deze voorgenomen splitsing. Verder zal Stedin de komende jaren haar competenties en deskundigheid gebruiken om de transitie naar duurzame energie te faciliteren. Dat betekent dat Stedin zich op andere transportvoorzieningen dan gas en elektriciteit wil richten, zoals stoom, CO2 en mogelijk ook waterstof. Voor wat betreft innovatie richt Stedin zich sterk op slimme netten en groen gas. Innovaties richten zich op verduurzaming, maar ook op verbeteringen voor het bestaande net.

Over Stedin

Stedin is per 1 juli 2008 de nieuwe naam van Eneco NetBeheer. Stedin zorgt voor een veilig en continu transport van gas en elektriciteit naar ruim twee miljoen klanten in en rondom drie van de vier grote steden in de Randstad en het Rotterdamse havengebied. Stedin was in 2008 de eerste netbeheerder in Nederland die een eigen naam en positionering introduceerde.

Bron: Stedin   

Deel dit artikel