Grootschalige gassanering

Vervangen van gasleidingen

Vervanging gasleidingen

De komende jaren vervangt Stedin grootschalig grondroeringsgevoelige gasleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. In het verleden zijn grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen toegepast als hoofdleidingen in het gasdistributienet. In de loop der jaren zijn moderne materialen (zoals kunststof) beschikbaar gekomen en die worden nu gebruikt voor de vervanging van gasleidingen.

Stedin vervangt alle grondroeringsgevoelige gasleidingen in haar verzorgingsgebied voor 2030. Op de online kaart met gasvervangingsdata zijn deze grondroeringsgevoelige gasleidingen te herkennen aan de donkerblauwe lijnen (te vervangen voor 2030).

Daarnaast staat er welke gasleidingen er jonger en welke er ouder dan 30 jaar zijn. Deze informatie helpt gemeentes weloverwogen beslissingen te nemen over welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. 

Zoek op een adres of plaats om te bekijken wat de situatie in uw buurt of regio is.

Online kaart met gasvervangingsdata


Wanneer vervangt Stedin de gasleiding in mijn buurt?

Het vervangen van ruim duizend kilometer grondroeringsgevoelige gasleidingen kost tijd. Stedin heeft, net als alle andere netbeheerders, in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige vervangingsprogramma’s opgesteld. Volgens deze afspraak vervangt Stedin dit soort gasleidingen voor 2030. SodM houdt samen met de ACM (Autoriteit Consument en Markt) toezicht op de voortgang van de vervanging van de gasnetten. Tot nu toe loopt die vervanging volgens plan. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, probeert Stedin zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool en/of waterleiding. Omdat van deze werkzaamheden het nog niet concreet is wanneer deze plaatsvinden, is het voor ons niet mogelijk aan te geven wanneer we waar de leidingen vervangen. Wel staat veiligheid altijd voorop. Ook als het niet mogelijk is om voor 2030 bij andere werkzaamheden aan te sluiten, vervangen wij deze leidingen.

Waarom nog vervangen als Nederland aardgasvrij wordt?

In 2050 wil Nederland vrij zijn van aardgas. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar hiermee gaan we nu al wel (gefaseerd) aan de slag. De gemeenten hebben hierin de regie. Om die reden maakt Stedin met een online kaart inzichtelijk waar gasleidingen de komende jaren mogelijk vervangen moeten worden. Dit geeft partijen inzicht in de natuurlijke momenten voor investeringen in bijvoorbeeld nul op de meter of stadswarmte. In sommige gemeenten is al gestart met het maken van plannen om over te gaan op een duurzaam alternatief. Wij maken met de gemeenten en woningcorporaties lokaal afspraken over het (al dan niet) vervangen van de gasnetten. Wanneer een gasnet vervangen moet worden; bekijken we samen of er gekozen kan worden voor een ander, duurzaam alternatief. U kunt het beste bij de gemeente nagaan wat de ambities zijn en wat dit betekent voor uw wijk.

Voorschriften en richtlijnen

Het verwijderen en vervangen van de oude leidingen doen wij uiteraard zeer zorgvuldig en volgens wettelijke voorschriften. Bij het verwijderen van asbestcementleidingen volgen we de Arbowetgeving, de brancheafspraken en onze eigen aanvullende richtlijnen. Zie onze folder voor meer informatie. 


Veiligheid voorop

Wij werken voortdurend aan de veiligheid van het gasnet. Dit doen we door regelmatig veiligheidsinspecties en lekzoekacties uit te voeren op het bestaande net, door een actieve bewaking op grondroering door derden (ter voorkoming van graafschade) en door continue monitoring van (de staat van) onze materialen.

Deel dit artikel