Investeringen in netten Gouda

Bescherming van de omgeving
bij de boring

Voorafgaand aan de boring onder de Turfsingel hebben wij een tracéstudie uitgevoerd om de omgevingsfactoren in beeld te brengen. Hieruit volgde een aantal eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden om de omgeving te beschermen en alle betrokken partijen tijdig in te lichten. Uit de tracéstudie is de huidige kabelroute bepaald. Dit is onder andere vastgesteld door: 

 • Het graven van proefsleuven op basis van de bij het Kadaster opgevraagde KLIC-gegevens. 
  • Het doel: het vergelijken van de situatie zoals verwacht, met de situatie in de realiteit. 
  • Conclusie: De proefsleuven wezen uit dat er voldoende ruimte aanwezig is voor het aanleggen van het kabeltracé.   
 • Het onderzoeken van de archeologische waarde van het plangebied door middel van een Quickscan en bureaustudie. 
  • Doel: voorkomen van schade aan monumenten en het beschermde stadsgezicht.  
  • Conclusie: het tracé komt slechts langs 4 monumenten op afstand waardoor het tracé geen impact heeft. 
 • Onderzoek naar ‘de risicogebieden van Niet Gesprongen Explosieven’. 
  • Doel: voorkomen van het werken in risicogebieden.
  • Conclusie: REASeuro heeft geconcludeerd dat het tracé buiten het risicogebied ligt. 
 • Het maken van ‘thermische beïnvloedingsberekeningen’.
  • Doel: de invloed op aanwezige buisleidingen bepalen. 
  • Conclusie: door maatregelen te treffen heeft het tracé geen invloed op andere kabels en leidingen.   
 • Het opmaken van een vooronderzoek bodem.
  • Doel: de milieuhygiënische bodemkwaliteit vaststellen conform NEN 5740.  ‘Chemisch onderzoek’ vormt hier een onderdeel van. Het Dinoloket stelde gegevens beschikbaar over de bodemopbouw en grondwaterstanden. 
  • Conclusie: op basis van de beïnvloedingsberekeningen zijn er maatregelen getroffen voor de uitvoering van het tracé. 
 • Op het gebied van ecologie en de handhaving hiervan, werd een Quickscan uitgevoerd.
  • Doel: het voorkomen van schade aan de flora en fauna in het gebied.
  • Conclusie: door het treffen van een reeks maatregelen wordt schade voorkomen. 
 • Tot slot zijn er een aantal haalbaarheidstoetsen gedaan om de haalbaarheid van de HDD boringen te toetsen.
 •  Ook werden er diverse 0-meting gedaan voor zowel de parkeergarage Q-Park, het trafostation en de woningen 34-36 en 43-48 aan de Turfsingel. Na de oplevering zal er monitoring plaatsvinden om te kijken of de huidige toestand afwijkt van de toestand bij de 0-meting. Indien dit het geval is,  worden de nodige maatregelen getroffen.  
 • Wat betreft omgevingsmanagement in de vorm van communicatie met omwonenden en belanghebbenden, zijn er brieven verstuurd in een ruime straal rondom het gebied van de boring. Daarnaast is er een filmpje gepubliceerd over het kabeltracé en werd er telefonisch overleg gepleegd met diverse voorzieningen en instanties aan het tracé. Op 28 februari is een inloopdag tussen 11.00 en 13.00 uur in wijkcentrum Jan Ligthart. 

Deel dit artikel