WIBON-KLIC INFORMATIE

Extra aandacht voor zorgvuldig graven i.v.m. het Corona virus

Door de impact van het Corona (COVID-19) virus is het belangrijker dan ooit dat opdrachtgevers, netbeheerders, grondroerders en feitelijk gravers zo grondig mogelijk uitvoeren wat vanuit de WIBON en CROW 500 van hen wordt verwacht. In dit document vraagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ketenpartners extra aandacht voor zorgvuldig graven nabij de telecommunicatie-infrastructuur.

Ook vragen wij extra aandacht voor het zorgvuldig graven nabij de elektriciteit-infrastructuur, aangezien het telecommunicatienetwerk niet zonder elektrische voeding kan. In een situatie als deze is het voorkomen van graafschades van het grootste belang. 

Aanwezigheid kabels en leidingen
In onderstaand overzicht kunt u zien welke thema’s en specifieke onderwerpen aanwezig kunnen zijn van Stedin Netbeheer B.V., in het gebied dat u hebt opgegeven als graaflocatie.

  • Gas hoge druk, gas lage druk
  • Hoogspanning, middenspanning, laagspanning
  • Datatransport

Eis voorzorgsmaatregel
Indien van toepassing is deze als bijlage bijgevoegd.

Mantelbuizen                      
Deze worden op alle thema’s getoond, maar dat betekent niet dat er in werkelijkheid kabels of leidingen van het betreffende thema doorheen lopen.

(Huis)aansluitschetsen 
Alle, door u aangevraagde en bij ons bekende schetsen van, (huis)aansluitingen zijn bijgevoegd. U dient er rekening mee te houden dat er mogelijk (huis)aansluitschetsen ontbreken. Deze gegevens zijn dan niet bekend bij ons en u zult zelf de juiste ligging moeten bepalen door proefsleuven te graven.

Vanaf mei 2016 zult u op de verstrekte thema informatie, Gas Lage Druk en Laagspanning, gevectoriseerde gegevens van (huis)aansluitingen aan gaan treffen en wordt van deze aansluitingen geen losse schets geleverd.

Heeft u behoefte aan meer huisaansluitschetsen, dan kunt u deze opvragen bij onze Klicdesk. (zie contactgegevens)

Detailkaarten
Detailkaarten (gestuurde boringen e.d.) zijn soms bijgevoegd als bijlage. Indien deze niet bijgevoegd zijn kunt u deze opvragen bij onze klicdesk. U dient er rekening mee te houden dat niet alle detailtekeningen aanwezig zijn.

Kabels en leidingen op beheerdersinfo
Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waarop wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

Hoogspanning van Stedin (alleen indien HS aanwezig)
Let op: Er bevinden zich mogelijk onder- of bovengrondse hoogspanningsverbindingen (50kV) in het gebied dat u hebt aangegeven als graaflocatie. Bij werkzaamheden in de directe omgeving van onder- of bovengrondse hoogspanningsverbindingen (50kV) dient u altijd binnen 3 tot 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden contact met op te nemen met onze klicdesk. Zie hiervoor ook onze WIBON-adviesbladen.

Houd er rekening mee dat er op uw graaflocatie ook andere netbeheerders met hoogspanning aanwezig kunnen zijn. Dit kunt u zien op de brief die u heeft ontvangen van het Kadaster naar aanleiding van deze graafmelding.

Veilig werken 
De CROW-richtlijn schade voorkomen aan kabels en leidingen heeft een duidelijke focus op het voorkomen van schade door graven in de grond en het veilig uitvoeren van uw werkzaamheden. Als u de kabel of leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Onze klicdesk helpt u de kabel of leiding te (laten) lokaliseren. Werkzaamheden in de directe nabijheid van midden-, hoogspanningskabels en hoge druk gasleidingen (> 1 bar) mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van operationeel netwerk verantwoordelijke. De klicdesk zorgt dat u in contact komt met de operationeel netwerk verantwoordelijke.

Bij het maken van een gestuurde boring of werken in de nabijheid van een gestuurde boring dient u altijd contact met ons op te nemen.

Schade aan onze assets
Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij 'Nationaal storingsnummer gas en stroom': 0800-9009 (gratis). Voor het melden van een schade heeft u een postcode nodig van de schadelocatie of een postcode die valt binnen het Stedin verzorgingsgebied.

Gratis reparatie bij mantelschade
Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden op de site van Netbeheer Nederland.

WIBON adviesbladen
U wilt tijd en geld besparen met een goede voorbereiding en graafschades in de uitvoering voorkomen. Stedin geeft u de handvatten. Stedin is de eerste netwerkbeheerder die deze WIBON-adviesbladen uitbrengt. Deze adviesbladen gelden dus alleen voor het Stedin beheergebied. 

Door het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen hoeven de werkzaamheden niet onnodig uit te lopen en voorkomt u onvoorziene uitgaven. Voor de omwonenden en onze klanten betekent dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen we die ergernis voor omwonenden terugdringen. Dat betekent dat we niet alleen op straat meer samenwerken, maar juist ook achter de schermen bij de voorbereiding.

Eis Voorzorgsmaatregel (E.V.) i.v.m. de aanwezigheid van hogedruk (HD) gasleidingen
Indien u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren nabij HD-gasleidingen dient u, naast de 'Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen' minimaal onderstaande voorzorgmaatregelen te nemen:

  • Bij het slaan of trekken van (hei)palen en damwanden binnen 2 meter van de HD gasleiding mag niet begonnen worden met de werkzaamheden zonder overleg met de Klicdesk van Stedin.
  • Bij het maken van boringen en sonderingen binnen 2 meter (ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt) mag niet begonnen worden met de werkzaamheden zonder overleg met de Klicdesk van Stedin.
  • Hogedruk gasleidingen mogen nooit zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven en zonder overleg ondergraven worden.
  • Stalen HD gasleidingen zijn voorzien van kathodische bescherming (KB). Deze is herkenbaar aan het KB paaltje in de nabijheid van de leiding. Tussen het KB paaltje en de leiding liggen kabeltjes, hier mag niet zonder overleg gegraven worden.
  • Indien zich op de plaats, waar zware machines worden ingezet, brosse leidingen bevinden, dient er rekening gehouden te worden met de belasting van de bovengrond. Ter plaatse dient de bodem afgeschermd te worden met rijplaten of draglineschotten. Waarbij u rekening dient te houden dat deze de afsluiter-putjes (indien aanwezig) niet mogen afdekken.
Risico’s

Op HD gasleidingen van Stedin kan een druk staan van 8 bar. Deze verbindingen zorgen voor de voeding van een groot deel van het Stedin-verzorgingsgebied, woonkern of een belangrijk gebouw zoals een fabriek, raffinaderij, ziekenhuis, enz. Indien een dergelijke leiding beschadigd wordt vormt dit een extra groot risico voor omliggende gebouwen en de personen die zich daarin bevinden.

Eis Voorzorgsmaatregel (E.V.) i.v.m. het plaatsen van een Ondergrondse Rest Afval Container (ORAC)
In het verleden hebben enkele van dit soort werkzaamheden geleid tot ernstige persoonlijke, materiële en maatschappelijke schade. Stedin heeft n.a.v. deze incidenten maatregelen genomen in de vorm van extra voorzorgsmaatregelen die u kunt vinden in de bijlage.
 
In de flyer 'Voorkomen incidenten met plaatsen ondergrondse vuilcontainers' vindt u de voorzorgsmaatregelen die u als opdrachtgever of uitvoerder moet nemen c.q. laten nemen. Om onnodige risico’s voor uw medewerkers, de betrokken aannemer en omwonenden zoveel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u dringend om deze informatie onder de aandacht van de verantwoordelijke collega’s en andere betrokkenen te brengen. 

De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen bestaat uit het opvragen van nadere informatie omtrent de uitvoeringswijze en exacte locatie van de voorgenomen werkzaamheden.

CONTACTGEGEVENS

Afdeling Graafschadepreventie (Klicdesk)
  • E-mail: klicdesk@stedin.net
  • Telefoon: 088-895 62 22 (bereikbaar op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur)

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Medegebruik'
Stedin Netbeheer B.V.
t.a.v. afdeling Assetmanagement
Postbus 49
3000 AA Rotterdam

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Coördinatie'
Stedin Netbeheer B.V.
t.a.v. afdeling Aanleg en Vervanging
Postbus 49
3000 AA Rotterdam