Privacy Statement

Stedin Netbeheer B.V. (Stedin) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stedin houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daaraan gelieerde wet- en regelgeving, zoals de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft Stedin een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld. 

Verwerken van persoonsgegevens

Stedin verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en in het bijzonder voor de volgende activiteiten:

  1. het uitbrengen van offertes, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
  2. het voldoen aan wettelijk verplichtingen; 
  3. het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
  4. accountantscontroles;
  5. het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  6. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  7. ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoek.

Klikgedrag

Op de website van Stedin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Stedin de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Stedin haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

De website van Stedin maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website (goed) te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

  • Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken. 
  • Voor de communicatiekoppeling met Social Media.
  • Voor advertentiedoeleinden van uitsluitend niet-commerciële diensten. 

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Bekijk de lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt daarom, zoveel mogelijk,geanonimiseerd meegegeven namelijk door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Google Analytics is een webdienst om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Deze statistieken zijn anoniem. Google kan de data gebruiken om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk relevanter te maken. Deze afspraken zijn onderdeel van de bewerkersovereenkomst die wij met Google hebben gesloten. Daarmee confirmeert Google zich ook aan de Europese Privacy wetgeving. Google deelt anonieme data met derden. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Adform

Deze cookies meten het effect van reclame en maken relevantere advertenties mogelijk. Zo zie je mogelijk banners met producten die je eerder bekeken hebt. Adform registreert geen persoonlijke gegevens op de site, en de verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies komen van Adform en worden na maximaal 60 dagen verwijderd. Adform deelt anonieme data met derden

Facebook

Deze cookies meten welke pagina’s je bekijkt en in welke producten of diensten je geïnteresseerd bent. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Deze cookies komen van Facebook en blijft maximaal 2 jaar bewaard. Facebook deelt anonieme data met derden.

Links naar andere sites

Op de website van Stedin zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Stedin draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Telefonisch contact

Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen en gebruikt ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.

Beveiligen van persoonsgegevens

Stedin neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Stedin een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht om aan Stedin te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Stedin uw gegevens niet mag verwerken dan kunt u Stedin verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Stedin laat u binnen vier weken weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, vragen wij u een kopie van uw legitimatie mee te sturen. Maak op deze kopie uw BSN-nummer onleesbaar. Stuur uw verzoek vervolgens o.v.v. ‘privacy’ via het online contactformulier toe of schriftelijk naar:

Stedin Netbeheer B.V.
Afdeling Correspondentie
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze o.v.v. ‘privacy’ indienen via het online contactformulier of schriftelijk sturen naar:

Stedin Netbeheer B.V.
Afdeling Correspondentie
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam.

Melden datalek 

Stedin houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via privacy@stedin.net. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Meer informatie

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Stedin heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Wilt u contact opnemen met deze functionaris, dan kunt u een bericht sturen naar:

Stedin Netbeheer B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbusnummer 49
3000 AA Rotterdam 

Of naar privacy@stedin.net met in het onderwerp: Bericht voor FG 

Wijzigingen

Stedin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.