PRIVACYSTATEMENT 

STEDIN

Daar waar in dit statement ‘Stedin’ wordt genoemd, wordt het geheel aan activiteiten bedoeld binnen Stedin Netbeheer B.V. Stedin Netbeheer B.V. maakt onderdeel uit van de Stedin Groep (Stedin Holding N.V.). Stedin Groep bestaat uit de volgende onderdelen: Stedin Netbeheer B.V., Joulz en DNWG Groep met de bedrijven Enduris en DNWG infra. DNWG Groep is actief in Zeeland.  Overige maatschappijen in deze groep hebben een eigen privacy statement.

WIE IS STEDIN
EN WAT DOET STEDIN

Stedin heeft als netbeheerder de taak een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor onze twee miljoen klanten. Dit doet we enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten En anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt. Stedin is actief in de provincies Zuid-Holland en Utrecht en in delen van de regio’s Noordoost Friesland en Kennemerland.

Stedin voert een groot deel van haar werkzaamheden uit als netbeheerder. Wij zorgen er als netbeheerder voor dat elke klant gebruik kan maken van de elektriciteits- en gasaansluitingen. Dit is wettelijk geregeld. Naast de netbeheerder, zijn er nog andere partijen in de energiesector werkzaam. De belangrijkste hiervan is de energieleverancier en dat zijn wij niet. De overheid heeft bepaald dat de leverancier het eerste aanspreekpunt is voor de klant. Ook als het gaat om taken waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is. Daarom is gegevensuitwisseling tussen de netbeheerder en de leverancier noodzakelijk. De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de manier waarop deze partijen samenwerken en dus op de gegevensuitwisseling. Voor de bescherming van persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder.

Stedin verwerkt gegevens van klanten, zakelijke contacten en medewerkers. Stedin vindt bescherming van persoonsgegevens, dus uw privacy, belangrijk. Van alle klanten, zakelijke contacten en medewerkers worden om die reden de persoonsgegevens zorgvuldig en goed beveiligd verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door Stedin zijn diverse wetten en privacyregels van toepassing. Dit zijn onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Andere wetten waaraan Stedin gebonden is, zijn bijvoorbeeld de Gaswet en de Elektriciteitswet.

Hierna leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarom (het doel). Ook leggen we uit welke rechten u heeft en over welke persoonsgegevens u zelf kunt beslissen. 

1

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?

Wij verwerken veel gegevens. Waar wij zonder persoonsgegevens kunnen werken, zullen wij dat ook doen. Wij gebruiken gegevens en ook persoonsgegevens:

 • Voor het  uitvoeren van onze taken als netbeheerder. Wij kunnen niet zonder de persoonsgegevens van onze klanten, zakelijke contacten en medewerkers. Zo hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig voor: het uitvoeren van de afgesloten overeenkomsten, inclusief factureren en incasseren van rekeningen, maar ook het opstellen van offertes, en het berekenen en uitbetalen van eventuele compensatievergoedingen. 
 • Om onze netwerkkosten door te kunnen berekenen.
 • Voor het onderhouden van contact met onze zakelijke relaties.
 • Voor het afhandelen van klachten en beantwoorden van vragen.
 • Voor het plaatsen, aanpassen en verwijderen van aansluitingen en meters.
 • Voor het vastleggen van de voorkeur voor de slimme meter (aan/uit).
 • Om energieleveranciers inzicht te kunnen geven in het energieverbruik en de productie van klanten.
 • Om ervoor te zorgen dat door klanten teruggeleverde energie wordt verrekend.
 • Om de aanvraag voor een nieuwe aansluiting te kunnen verwerken (mijnaansluiting.nl).
 • Om een overzicht te houden van alle actieve typen aansluitingen. 
 • Om een overzicht te hebben van de typen energieproductie-installaties bij klanten en de capaciteit ervan.
 • Om geaggregeerde energieverbruiks- en productiegegevens te geven aan: gemeenten en provincies, woningcorporaties, bedrijven die gecertificeerd zijn om de slimme meter uit te lezen, onderzoeksinstellingen en prijsvergelijkers (geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens niet tot personen te herleiden zijn). 
 • Om al onze boven- en ondergrondse installaties te kunnen registreren, inclusief de locaties van alle bovengrondse installaties en de inrichting van de gas- en elektriciteitsnetwerken te kunnen documenteren voor aanlegwerkzaamheden, onderhoud en het verhelpen van storingen. 
 • Om de belasting van het elektriciteitsnetwerk te kunnen monitoren.
 • Voor het doen van klanttevredenheidsonderzoeken over onze (online) dienstverlening (bijvoorbeeld via onze websites) om deze te verbeteren. 
 • Om de verplichte ondersteuning te kunnen bieden bij fraude- en strafrechtelijk onderzoek. 
 • Voor het doen van wetenschappelijk en statistisch onderzoek.  
 • Om innovatieprojecten van Stedin te kunnen ondersteunen. 
 • Om een bezoekersregistratie te kunnen bijhouden. 
 • Om trainingen en opleidingen te kunnen geven, onder andere door middel van gespreksopnames. 
 • Om certificeringen uit te voeren.
 • Voor het doen van debiteuren- en crediteurencontrole en de accountantscontroles. 
 • Voor sollicitanten en medewerkers, het aangaan van een arbeidsovereenkomst, de salarisadministratie, de opgave van de loonbelastingverplichtingen aan de Belastingdienst, de toegangsbeveiliging, de rittencontrole, opbouw van pensioenrechten, de verzuimregistratie en andere verwerkingen in het kader van de personeelsadministratie. 
 • Voor het voldoen aan onze overige wettelijke verplichtingen.

2

Wat zijn persoonsgegevens en wat houdt het verwerken van die persoonsgegevens in?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. Voorbeelden zijn een naam, een adres, de EAN-code van een elektriciteits- of gasaansluiting, of in combinatie daarmee de verbruiksgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit is extra gevoelige informatie die extra beschermd moet worden. Bijvoorbeeld gezondheids- of medische gegevens maar ook het burgerservicenummer is een gegeven dat niet zomaar mag worden verwerkt en extra bescherming krijgt. 

Het verwerken van persoonsgegevens is kort gezegd alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Dat betekent: verzamelen, opslaan, ordenen, veranderen/corrigeren, doorgeven aan een andere afdeling of een andere partij, opvragen, raadplegen, met elkaar in verband brengen, afschermen, archiveren en verwijderen uit de administratie. 

3

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Stedin Netbeheer B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Stedin heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via privacy@stedin.net, onder vermelding van 'bericht voor de FG'.

4

Van welke personen verwerkt Stedin persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • (ex-)klanten;
 • personen die voor een bedrijf of organisatie werken waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad;
 • (ex-)medewerkers;
 • sollicitanten.

Soms moeten wij persoonsgegevens verwerken van mensen die geen klant zijn of waren, bijvoorbeeld als mensen een storing melden. Of als er sprake is van mogelijke fraude of diefstal van energie.

5

Welke persoonsgegevens verwerkt Stedin?

Stedin heeft de persoonsgegevens die u zelf aan Stedin heeft verstrekt omdat u gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Stedin. Ook verwerken we persoonsgegevens van medewerkers en sollicitanten, inclusief de gegevens van een assessment of screening. Stedin heeft ook gegevens doordat wij openbare bronnen raadplegen of als wij gegevens hebben verrijkt met gegevens van derden. Als het gaat om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, dan verwerkt Stedin die alleen als u die zelf geeft en als Stedin die ook mag verwerken. 

Voor medewerkers geldt dat bijvoorbeeld wel het ziekteverzuim wordt vastgelegd maar niet de ziekte of aandoening. Ook niet als de medewerker dat zelf vertelt. Gezondheidsgegevens worden door de door Stedin ingehuurde Arbodienst verwerkt en blijven daar ook. Wel kan Stedin gegevens over de aanpassing van de werkplek verwerken als dat noodzakelijk is. 
Strafrechtelijke gegevens zijn persoonsgegevens die gaan om strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of veiligheidsmaatregelen die daaruit voortvloeien. Het kan ook gaan om een verbod, opgelegd door de rechter naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Stedin kan die gegevens verwerken als de wet dat mogelijk maakt of als er onderzoek gedaan moet worden naar strafbare feiten (denk bijvoorbeeld aan hennepkwekerijen) en/of hinderlijk gedrag en/of agressief gedrag.

6

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Er is voor persoonsgegevens geen wettelijke bewaartermijn opgenomen in de AVG.Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van de reden waarvoor wij de gegevens hebben gekregen en verwerken. Stedin heeft het volgende beleid ontwikkeld:

 • Heeft u contact gezocht met Stedin maar bent u geen klant, dan bewaren uw gegevens maximaal 6 maanden
 • Bent u wel klant dan bewaren wij uw gegevens zo lang als het contract duurt. Bent u geen klant meer, dan bewaren we uw gegevens maximaal 2 jaar nadat u geen klant meer bent. 
 • Zijn er persoonsgegevens nodig omdat er een (mogelijk) (buiten) gerechtelijke procedure is, dan kunnen we de gegevens langer bewaren, namelijk zo lang als nodig is voor de procedure en maximaal 20 jaar.
 • Zijn het persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven of organisaties dan bewaren wij die zolang die personen contactpersoon zijn.
 •  Zijn het persoonsgegevens van medewerkers, dan bewaren we die zolang de arbeidsovereenkomst duurt en twee jaar na einde dienstverband. 
 • Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst, bewaren we tot zeven jaar na einde (klant)relatie en medewerker.
 • Zijn het persoonsgegevens van sollicitanten, dan bewaren wij de gegevens tot maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Geeft u toestemming voor het bewaren van uw gegevens, dan bewaren wij deze gegevens maximaal 12 maanden.

7

Aan wie verstrekt Stedin persoonsgegevens?

Wij geven persoonsgegevens aan verschillende partijen en onderscheiden daarbij ontvangers, verwerkers en derden die geen verwerker zijn.

Ontvangers
Wij onderscheiden de volgende categorieën ontvangers:

 • andere afdelingen/onderdelen binnen Stedin;
 • dienstverleners voor Stedin;
 • programmaverantwoordelijken, leveranciers en ODA’s (allen marktpartijen genoemd in de energiesector);
 • opsporingsdiensten;
 • overheidsorganisaties. 

Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen of afdelingen van Stedin worden uitgewisseld. Maar dit kan alleen als hiervoor een grondslag of reden is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Verwerkers
Verwerkers zijn derde partijen die van ons een opdracht hebben gekregen om een bepaalde dienst voor ons uit te voeren. Die derde partij heeft soms toegang tot uw persoonsgegevens nodig. In dat geval is die derde partij een dienstverlener en tegelijkertijd een verwerker. Wij sluiten met die verwerker een contract en spreken daar in af dat de verwerker maatregelen neemt om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken en alleen voor het doel waarvoor deze partij de gegevens krijgt. Verwerkers voor Stedin zijn bijvoorbeeld IT-dienstverleners en het salarisadministratiekantoor.

Verstrekking aan derde partijen die geen verwerker zijn
Stedin geeft uw persoonsgegevens alleen aan die derden als er een wettelijke verplichting is om die gegevens te geven of als u daar toestemming voor geeft. Heeft Stedin die toestemming voor het doorgeven van jouw persoonsgegevens van u gekregen, dan is Stedin niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van die gegevens. 

8

Wat zijn uw rechten?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken heeft Stedin als verantwoordelijke een zogenaamde geldige grondslag of reden voor die verwerking nodig. De in de AVG genoemde grondslagen zijn: toestemming van diegene van wie of over wie de persoonsgegevens gaan, een wettelijke plicht, een overeenkomst tussen partijen, of het vitaal belang, het algemeen belang of de uitvoering van het openbaar gezag, of het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke.

Personen van wie wij persoonsgegevens verwerken (die worden ook wel betrokkenen genoemd) hebben rechten als het gaat om die persoonsgegevens die Stedin van de persoon heeft gekregen. De rechten gelden niet altijd in de volle omvang, er zijn immers uitzonderingen mogelijk waardoor Stedin niet aan een verzoek tegemoet kan komen. Als dit het geval is dan leggen we dat uit.

Als u Stedin een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal Stedin hier binnen vier weken op reageren. U kunt een verzoek doen via het contactformulier op de website, per e-mail of per brief. Stuur het verzoek aan Stedin  o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier of schriftelijk naar Stedin Netbeheer B.V. Afdeling Klantenservice, postbus 49, 3000 AA Rotterdam. Wilt u in het verzoek zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het verzoek gaat. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Een verzoek is in beginsel kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige en/of veelvuldige verzoeken doet.

Stedin is wettelijk verplicht om voordat wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen, vast te stellen wie u bent (identificeren). Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van uw identiteitsbewijs te maken zonder dat de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden meegekopieerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app van de Rijksoverheid.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Elke klant, relatie of medewerker heeft recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Dit houdt in dat u bij het onderdeel van Stedin waar u diensten en/of producten afneemt, kunt opvragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
Als klant, relatie of medewerker heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als gegevens onjuist zijn. U kunt ook een verzoek doen aan Stedin om uw gegevens te verwijderen. Stedin kan en hoeft hier niet altijd aan te voldoen. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens en er is daarnaast nog een andere grondslag en u trekt de toestemming in, dan hoeft Stedin die gegevens niet te verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke plicht van Stedin om uw gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om u diensten te kunnen leveren. 

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik
Als klant, relatie of medewerker van Stedin heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden tot verzet (of in gewone taal: om te protesteren) tegen verder gebruik van de gegevens. Ook als u eerder toestemming heeft gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken. U kunt kosteloos bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. U kunt ook bezwaar maken tegen verdere verwerking als dat noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als u denkt dat de verwerking van uw gegevens door Stedin onrechtmatig is of als Stedin uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kunt u een verzoek tot beperking van de verwerking doen. De gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kunt u ook doen als u wacht op een controle van uw gegevens of op een antwoord op uw verzet/protest tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd)
U kunt Stedin vragen om de gegevens die Stedin van u heeft ook zelf (elektronisch) te ontvangen. Verder kunt u Stedin als verantwoordelijke vragen deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld omdat u toestemming heeft gegeven of als ze nodig zijn voor een overeenkomst.

Daarnaast mag het alleen gaan om persoonsgegevens die u heeft verstrekt en die aan u gerelateerd zijn. Het moet dan gaan om persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt (zoals een e-mailadres bij het aangaan van de overeenkomst met Stedin). Het gaat dan ook om persoonsgegevens die zijn verstrekt door middel van het gebruik van een apparaat of dienst (bijvoorbeeld via cookies verzamelde gegevens over uw zoekgeschiedenis).

Naast persoonsgegevens van uzelf, vallen hieronder ook gepseudonimiseerde gegevens en gegevens van anderen die aan u zijn verbonden. Een pseudoniemgegeven is bijvoorbeeld een code in plaats van een naam. Afgeleide gegevens (bijvoorbeeld een beeld over uw interesses dat is opgebouwd door uw bezoekersgedrag op een website te registreren) vallen uitdrukkelijk niet onder gerelateerde gegevens.

Aan het recht op dataportabiliteit of overdracht van persoonsgegevens zullen wij meewerken voor zover dit mogelijk is. Dit recht is niet absoluut. Dit betekent dat er situaties mogelijk zijn waarin er geen beroep op dit recht kan worden gedaan.

Recht van verzet tegen profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Aan de hand van persoonsgegevens worden bepaalde persoonlijke aspecten geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag van een website te analyseren of te voorspellen.
Stedin neemt geen geautomatiseerde besluiten op basis van profilering, als daaraan rechtsgevolgen voor u zijn verbonden of als het besluit u in aanmerkelijke mate treft. 
Als Stedin in de toekomst wel geautomatiseerde besluiten neemt, zullen wij u hierover specifiek informeren. U heeft het recht op een beslissing door een mens, u mag u een standpunt toelichten en kunt een besluit ook aanvechten. En u heeft het recht om ons om uitleg te vragen over hoe het besluit tot stand is gekomen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stedin heeft de plicht uw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt te bewaren. Binnen Stedin kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun taak.  Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Als wij gegevens voor een ander doel willen gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt worden, dan kan dat alleen als beide doelen heel nauw samenhangen. 

Stedin neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of expres), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Als dit toch gebeurt dan kan er sprake zijn van een datalek. 

Stedin kan bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Daarbij maakt Stedin een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.  

 9

Wat moet er gebeuren als er toch een datalek is?

Stedin houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. We vinden het heel belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wilt u ons dan zo snel mogelijk informeren zodat wij hierover waar nodig contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover kunnen informeren? Dit kan via privacy@stedin.net.

Wilt u in de e-mail uw naam aangeven, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Zodra wij uw mail hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact op. Op basis daarvan kunnen wij maatregelen nemen. Wij beoordelen of het een ernstig datalek is. In dat geval melden wij het datalek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe wij handelen bij een datalek. 

10

Contact opnemen met Stedin voor vragen en klachten?

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Stedin, dan kunt u zich richten tot de klantenservice van Stedin
Daarnaast kunt u met vragen of klachten terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Stedin. Deze is te bereiken via privacy@stedin.net onder vermelding van 'bericht aan FG'.

De functionaris voor de gegevensbescherming ziet toe op de toepassing van geldende wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens (de AVG). U kunt ook rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen. Dat kan via het klachtenformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of schriftelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of telefonisch via het nummer 088-1805259. 

11

Wijzigen van dit privacy statement door Stedin

Stedin behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. De meest actuele versie staat op de website van Stedin. Aanleiding voor wijzigingen kan een wetswijziging zijn, maar ook veranderingen in de manier waarop Stedin persoonsgegevens verwerkt.

COOKIES

Op de website van Stedin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Met deze informatie kunnen we onze website optimaliseren. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het verbeteren van onze informatie en de vindbaarheid ervan.

Gebruik van cookies

De website van Stedin maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website (goed) te laten functioneren. Wij maken onderscheid tussen standaard en persoonlijke cookies.

Standaard cookies

Deze cookies gebruiken we voor een goede werking van de website en het bijhouden van statistieken en analyses. Omdat deze cookies geen gevolgen hebben voor uw privacy, hoeft u hier geen toestemming voor te geven.

Persoonlijke cookies

Kies voor persoonlijke cookies als u een persoonlijke online ervaring wilt. Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

 • Onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.
 • De communicatiekoppeling met Social Media.
 • Advertentiedoeleinden van uitsluitend niet-commerciële diensten, zoals onze vacatures en de slimme meter.

Ontvangt u liever helemaal geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon. De demografische en interessegegevens die wij in Google Analytics kunnen inzien, worden door Google verzameld op basis van uw online gedrag. Wilt u niet dat Google deze gegevens verzamelt? Dan kunt u dat aanpassen. Advertentiepersonalisatie van Google kunt u bij de Instellingen voor advertenties van Google aanpassen. Ook voor Facebook-cookies kunt u uzelf afmelden.

Soorten cookies

Er worden door ons 3 soorten cookies gebruikt. Onder de standaard cookies vallen de ‘functionele cookies’ en de ‘analytische cookies’. De persoonlijke cookies zijn de ‘cookies voor social media en advertenties’. Op basis van de cookies worden geen persoonlijke gegevens bewaard. Lees hieronder voor elk type cookie hoe ze werken en met welke partijen we samenwerken.

Soort cookie Doel
Partijen waar we mee samenwerken
Functionele cookies Deze cookies zijn nodig om de site goed te laten werken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig. Geen; deze cookies plaatsen we zelf.
Analytische cookies Met deze cookies analyseren we onder andere hoe vaak de website bezocht wordt, welke browsers er gebruikt worden en welke pagina’s bekeken worden. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren. We gebruiken deze informatie niet om persoonlijke profielen te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig.

Google Analytics
Cookies voor social media en advertenties Deze (persoonlijke) cookies gebruiken wij voor het tonen van advertenties over onze niet-commerciële diensten op andere websites, zoals onze vacatures. Dit gebeurt onder andere door middel van remarketing, waardoor u na bezoek van onze website bepaalde advertenties te zien kunt krijgen. Dit kan alleen gebeuren na bezoek van een pagina die hoort bij www.stedin.net/werkenbij. Verder meten deze cookies hoe de advertenties presteren en voorkomen het tonen van advertenties die u al heeft gezien. Ook zorgen deze cookies ervoor dat u de inhoud van onze website kan delen via social media. Met deze cookies volgen wij en derden uw surfgedrag en worden er gegevens verzameld, zoals bijvoorbeeld uw bezochte webpagina’s en klikgedrag. Voor al deze cookies vragen wij uw toestemming. Met ‘third party’ (Doubleclick) cookies kan Google Analytics rapporten genereren met demografische en interessegegevens van onze bezoekers. Wilt u deze cookies niet? Selecteer dan ‘persoonlijke cookies uit’. Als u deze cookies niet accepteert, kunt u nog steeds onze site gebruiken.
Google Adwords, Doubleclick, Facebook, LinkedIn

Hoe lang worden cookies bewaard?

Hoe lang een cookie op uw computer blijft staan, hangt af van het soort cookie. Er zijn tijdelijke cookies, welke direct verwijderd worden als u uw browser afsluit. Ook zijn er cookies die langer op uw computer blijven staan. Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies als cookies die langer op uw computer blijven staan, tenzij u deze zelf verwijdert. Dit kan in de instellingen van uw browser. Sommige bewaartermijnen worden bepaald door externe partijen. De cookies van Google (Analytics, Adwords en Doubleclick) worden 90 dagen bewaard. De cookies van Facebook en LinkedIn worden 180 dagen bewaard.