Algemene voorwaarden voor grootzakelijk

Aansluiting en transport

Dit zijn de meest recente voorwaarden (2008 is de actuele versie):

Uitvoering werkzaamheden en diensten

Vanaf 1 maart 2014 zijn de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden en het verlenen van diensten gewijzigd. Dit zijn de meest recente voorwaarden:

Europese codes

De Europese codes voor elektriciteit zijn acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt staan. Deze codes moeten zorgen voor uniformiteit binnen de Europese Unie op het gebied van onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

In de Europese codes staan spelregels, zoals:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel moeten houden
  • aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-eenheden moeten voldoen.

Wat betekenen de Europese Codes voor u?

Wekt u of uw bedrijf elektriciteit op en levert u of uw bedrijf die (deels) terug aan het elektriciteitsnet? Dan krijgt u vanaf april 2019 te maken met nieuwe Europese en landelijke eisen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden vanaf dat moment nieuwe technische eisen. En voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gaan gefaseerd nieuwe eisen gelden voor de prognoses die u aanlevert aan uw netbeheerder.

Technische eisen

Koopt u na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie voldoen aan nieuwe technische eisen. U bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en u moet dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Installatie melden

Voordat u een installatie in gebruik kunt nemen, moet u bij uw netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Tot nu toe konden grote zakelijke klanten dit doen via de contactpersoon bij hun netbeheerder en gebruikten consumenten en kleinere zakelijke klanten hiervoor energieleveren.nl. De gezamenlijke netbeheerders gaan hiervoor vanaf 27 april 2019 één nieuw systeem gebruiken.

Vraag naar de nieuwe eisen

Bij het aanmelden moet u vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de eisen. Want alleen als dat zo is kunt u energie (blijven) terugleveren aan het energienet. Vraag dus aan de leverancier van uw opwekinstallatie of aan uw installateur of de installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Momenteel werken Europese certificeringsinstanties en fabrikanten aan een uniforme certificering voor installaties.

Gebruik van de gegevens

De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Welke technische eisen gelden voor u?

Wat is het maximale vermogen van uw (aangepaste) opwekinstallatie? Uw installatie valt in categorie Eisen per 27 april 2019
Tot 0,8 kW Overig <A De Netcode elektriciteit
Van 0,8 kW tot 1 MW A

De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in:

Van 1 tot 50 MW B  
Van 50 tot 60 MW C  
60 MW en groter of met een rechtstreekse aansluiting op het net (spanningsniveau 110 kV of hoger) D  

Eisen aan aanlevering prognosegegevens

De belangrijkste nieuwe GLDPM-eisen (Generation and Load Data Provision Methodology) zijn:

  • Klanten die grote hoeveelheden energie afnemen en/of terugleveren aan het net zijn al verplicht om dagelijks transportprognoses te leveren aan hun netbeheerder. Op basis van deze gegevens kan de netbeheerder inschatten hoeveel elektriciteit van uur tot uur over het elektriciteitsnet getransporteerd gaat worden. Het aanleveren van dit soort prognoses gaat voor meer klanten gelden. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen.

    In de Overeenkomst inzake aansluiting en transport van elektriciteit staat wat uw gecontracteerd transportvermogen is voor teruglevering en afname op uw aansluiting. Het hoogste vermogen bepaalt wanneer het aanleveren van gegevens verplicht wordt.
  • Wie transportprognoses aanlevert, doet dat per 13 mei 2019 in een nieuw format.
  • Gefaseerd wordt het aanleveren van extra gegevens verplicht.
Wat is uw gecontracteerd transportvermogen?
(kies bij teruglevering én afname voor het hoogste gecontracteerd transportvermogen)
Datum wijzigingen Nieuwe eisen
Kleiner dan 1 MW U hoeft geen transportprognoses aan te gaan leveren  
1 tot 2 MW Het is nog niet bekend wanneer u transportprognoses moet gaan aanleveren  
2 MW en groter Tussen 13 mei en 1 september 2019

Format: van Edine naar GLMD
Het format voor de aanlevering van meetgegevens wordt per 1 september 2019 GLMD (XML). In de periode 13 mei t/m 1 september 2019 kunt u overstappen van het huidige format Edine op GLMD. In deze periode ondersteunen we beide formaten.

Kwartierwaarden
Per 1 september 2019 moet u dagelijks 96 kwartierwaarden aanleveren. Voorheen leverde u 24 uurwaarden aan.

Verbruik en productie
Per 1 september 2019 is het bovendien verplicht om apart aan te leveren hoeveel energie u afneemt en terug levert aan het energienet. Tot nu toe mocht u afname en teruglevering bij elkaar optellen.

  Nog nader te bepalen Bron
Vanaf een nog nader te bepalen moment moet u ook de bron van terug geleverde energie aangeven. U kunt na 13 mei 2019 al starten met het aanleveren van deze gegevens.
  Nog nader te bepalen Blindvermogen
Vanaf een nog nader te bepalen moment moet u ook gegevens meeleveren over het blindvermogen. Ook deze gegevens kunt u na 13 mei 2019 al gaan aanleveren.

Wie regelt de wijzigingen?

Het kan zijn dat u rechtstreeks prognosegegevens levert aan uw netbeheerder en de wijzigingen dus zelf moet doorvoeren. Laat u een externe programma-verantwoordelijke (bijvoorbeeld via uw energieleverancier) uw prognosegegevens beheren? Vraag die dan om de wijzigingen tijdig door te voeren.

Waarom nieuwe eisen?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn in 2018 wettelijk vastgelegd in nieuwe Europese netcodes (8 verordeningen) en in de Nederlandse Netcode elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van toezichthouder ACM.