We zijn als Stedin voor het leveren van producten en diensten aan onze klanten voor een groot deel afhankelijk van de prestaties van onze leveranciers. 

We verbinden de kennis en innovatiekracht van geselecteerde leveranciers aan onze strategische verantwoordelijkheid om te zorgen dat we samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. 

Beleid aanbesteden

Stedin is als aanbestedende dienst gebonden aan de Aanbestedingswet 2012. Dit houdt in dat we, indien de raming voor de contractperiode hoger is dan de vastgestelde Europese drempelbedragen, aanbesteden volgens de Aanbestedingswet. Vanaf 1 juli 2017 moeten Europese aanbestedingen volledig elektronisch worden uitgevoerd. Aanbestedingen worden altijd gepubliceerd op de website van Tenderned

Naast de Europese drempelbedragen van de Aanbestedingswet hanteren we intern een aanvullend inkoopbeleid. Op deze manier borgen we dat ook goederen, diensten en werken met een waarde onder de Europese drempelbedragen op een professionele, commerciële en integere wijze worden ingekocht.

We hebben een klachtenmeldpunt ingericht waar een (potentiële) inschrijver een klacht over een lopende aanbesteding kan indienen. Het e-mailadres van dit meldpunt is: FM.Klachtenmeldpunt@stedin.net

Reglement klachtencommissie bij aanbesteden

Tender complaint handling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Stedin maakt werk van een leefwereld vol nieuwe energie, voor huidige én toekomstige generaties. Elke dag zetten wij ons in om iedereen toegang te geven tot het net. Door sneller te bouwen, ons net beter te benutten en goed te beheren, leveren we een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van Nederland. De manier waaróp we dat doen, vinden we ook belangrijk en is vastgelegd in onze ESG- strategie. De ESG- strategie heeft ook invloed op onze leveranciers en samen werken we aan het verduurzamen van de waardeketen en hebben we een sterke focus op de reductie van Co2- uitstoot.
 
Bij het inkopen van materialen en diensten hebben we veel directe invloed op de co2- uitstoot binnen Stedin en daarmee het behalen van onze ESG- ambities. Onze Co2- uitstoot en de circulaire prestaties van onze netcomponenten meten we aan de hand van het grondstoffenpaspoort. Dit grondstofpaspoort geeft per netcomponent precies aan uit welke grondstoffen de netcomponent bestaat en hoeveel % per grondstof gerecycled (circulair) is.
 
Dit hebben we geïntroduceerd, omdat we aantoonbaar duurzaam willen werken op thema’s zoals Co2- uitstoot en circulariteit. We vullen deze ambitie in met KPI’s. 
 
Voor het bepalen van KPI’s gebruiken we onze KPI- kaart. De afdeling Vendor Management beoordeelt per aanbesteding welke KPI passend is. Zo blijven we samen met onze leveranciers en aannemers in dialoog over duurzaamheid en kiezen we alleen voor initiatieven die ook echt haalbaar zijn!

Material passport

KPI-kaart

KPI-card

Gedragscode voor leveranciers

De Stedin gedragscode voor leveranciers omvat een gedragslijn die van toepassing is op onze leveranciers. Met de gedragscode moedigen wij leveranciers aan zich te committeren aan onze ESG- strategie, om eerlijk zaken te doen en belangenconflicten te vermijden. Zo creëren we een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, met oog voor mens en milieu.

Gedragscode voor leveranciers

Supplier Code of Conduct

Governance code Veilige Energienetten

Het veilig houden van onze energienetten is een van onze kerntaken. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat deze veilig zijn en blijven. We werken bij Stedin dan ook volgens de governance code Veilige Energienetten. En vragen dat ook van onze ketenpartners. Hiermee nemen we verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving en zorgen we dat veiligheid binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit heeft.

Governance code Veilige Energienetten

Algemene inkoopvoorwaarden, factuurvereisten en tekenbevoegdheid

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Stedin zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Algemene inkoopvoorwaarden

General purchasing conditions

Inleen van tijdelijk personeel 

Daarnaast zijn op alle facturen onze factuurvereisten van toepassing. We hebben de wettelijke factuurvereisten aangevuld met een aantal additionele Stedin-factuurvereisten om de betaling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Factuurvereisten

Invoice requirements

We hebben vastgelegd wie bij Stedin welke bevoegdheden heeft voor het tekenen van (raam)overeenkomsten. 

Tekenbevoegd namens Stedin

Digitale verwerking van het Purchase-to-Pay proces

Bij Stedin willen we de bestel- tot betaalprocessen (Purchase-to-Pay of P2P) optimaliseren. Dit betekent dat we inkooporders, orderbevestigingen en facturen digitaal gaan verwerken. Voor de verzending van alle documenten is het SAP Ariba Netwerk als platform gekozen.

Vanaf 1 april 2019 gaan we bij Stedin gefaseerd gebruikmaken van het Ariba Netwerk. Hierbij wordt het gebruik van papieren documenten tot een minimum beperkt. Door deze digitalisering gaat de verwerking van de inkooporders en uw facturen efficiënter en sneller, worden kosten bespaard en het milieu ontlast.

Flyer Ariba

Website SAP Ariba Netwerk (Engels)

Abonnementen en bijbehorende kosten Ariba netwerk

Veelgestelde vragen

ENTERPRISE ACCOUNT

Handleiding voor het enterprise account

STANDAARD ACCOUNT

Informatie over het standaard account

Video Registratie Ariba Netwerk

Video een inkooporder bekijken


Video een orderbevestiging verzenden


Video een nieuwe gebruiker toevoegen


Informatiepakket van het standaard account (Engels)

Video met demonstratie van het standaard account