In het door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) goedgekeurde investeringsplan 2024 van Stedin (definitieve versie) leest u over onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor onze elektriciteits- en gasnetten. Dit plan geeft aan hoe wij tussen 2024 en 2033 zorgen voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dat veilig gebeurt. 

Inzicht in
uitbreidings- en vervangingsinvesteringen

Ons Investeringsplan 2024 omvat de investeringen van Stedin. Dit doen we in de elektriciteits- en gasnetten in een groot deel van Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland inclusief de Rotterdamse en Zeeuwse havens. Ook een deel van Noord-Holland en Friesland hoort bij ons verzorgingsgebied. De verduurzaming en elektrificatie in deze regio’s gaan razendsnel; heel veel sneller dan gedacht. In ons Investeringsplan is een verschil zichtbaar tussen wat we moeten realiseren om aan de vraag te voldoen en wat we kunnen doen.

We leggen ons niet neer bij dit verschil en blijven zoeken naar versnelling. Als organisatie schalen we maximaal op in het werven van vakbekwaam personeel en het verkrijgen van voldoende materiaal. Tegelijkertijd voeren we intensieve gesprekken met overheden, grondeigenaren, aannemers, bedrijven en energiegebruikers om te bepalen hoe we kunnen versnellen. Dat kan alleen door anders én intensief samen te werken.

Versnellen door
anders en intensief samenwerken

Stedin bouwt zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar er is meer nodig. We moeten de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden - anders te werken. De Nationale Uitvoeringsagenda die we als netbeheerders gezamenlijk sinds 1 november bespreken, is een aanzet hoe we deze versnelling van nu tot 2035-2040 realiseren. Ook in het nieuwe jaar zoeken we proactief het gesprek met landelijke en regionale stakeholders om het voorstel verder te bespreken en aan te scherpen. Het vraagt immers draagvlak bij veel partijen en intensieve samenwerking om de versnelling te realiseren.

0:02 / 1:00

De route naar
een definitief investeringsplan

Het is een complexe opgave om de snelgroeiende vraag naar elektriciteit én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur te faciliteren. Daarom is het goed dat wij diverse zienswijzen hebben ontvangen in de consultatieperiode van 1 tot 29 november 2023. Alle ingediende zienswijzen in die periode, inclusief de antwoorden, zijn als bijlage aan het investeringsplan toegevoegd. Op 2 januari 2024 hebben wij het investeringsplan bij de ACM ingediend. Na het verwerken van de reacties van de ACM, is op 17 april 2024 het definitieve investeringsplan gepubliceerd.

Investeringen
in netcapaciteit

Ter ondersteuning van ons investeringsplan ontwikkelden we voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland kaarten die de geplande investeringen in een gemeente laten zien. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan stations en verbindingen (25kV en >8 bar) die in de periode 2024-2033 uitgevoerd worden. Aanvullende informatie over de investeringen staat in het Investeringsplan 2024.

Investeringen Zuid-Holland

Investeringen Utrecht

Investeringen Zeeland

Toekomstscenario’s en concrete transitieplannen
zijn onze basis

We willen in Nederland een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Verschillende routes zijn mogelijk. Gasunie, TenneT, Alliander, Stedin, Enexis, Coteq, Rendo en Westlandinfra onderzoeken deze routes sinds 2019 in de Integrale Energiesysteemverkenning 2030-2050 (II3050). Externe experts, brancheverenigingen en overheidsinstanties worden bij dit onderzoek betrokken voor ideeën en advies. Op 12 oktober 2024 hebben de netbeheerders gezamenlijk, onder de vlag van Netbeheer Nederland, het eindrapport van de tweede editie van II3050 gepubliceerd. Het rapport geeft de impact weer van de 4 scenario’s op het Nederlandse energiesysteem. Lees meer op de website van Netbeheer Nederland. 

Ook zijn we als Stedin actief betrokken bij de landelijke programma’s Regionale Energie Strategieën (RES), Cluster Energie Strategieën (CES), Transitievisie Warmte (TVW) en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De beschikbare inzichten vanuit de regionale energietransitieplannen zijn opgenomen in de scenario’s. Voor het eerst zijn ook de provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) meegenomen in het Investeringsplan 2024. Daarnaast is bij het opstellen van het plan gebruik gemaakt van actuele klantinformatie en erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen en publieke en private projectontwikkelingen.