Netbeheerders gebruiken grondstofpaspoort om circulariteit inzichtelijk te maken

Rotterdam, 23 januari 2020

Bij de aankoop van buizen, kabels, meters en transformatoren gaan netbeheerders Liander, Enexis Netbeheer, Stedin en TenneT voortaan eenzelfde grondstofpaspoort bij hun voornaamste leveranciers uitvragen. Zo krijgen de netbeheerders inzicht in de mate van circulariteit van hun inkoop en bedrijfsvoering.

Het grondstofpaspoort vraagt leveranciers inzicht te geven in de samenstelling van hun product. Hierbij wordt aangegeven in hoeverre de gebruikte grondstoffen gerecycled zijn en in hoeverre de grondstoffen gerecycled kunnen worden na levensduur. Ook kan nu samen met leveranciers onderzocht worden op welke manieren circulariteit verder kan worden ontwikkeld. Het uitvragen van één vergelijkbaar format aan de leveranciers verkleint voor hen de administratieve last en verhoogt de kans om van elkaar te leren. 

Toewerken naar klimaatneutrale bedrijfsvoering

De energietransitie en het klimaatakkoord stellen ons voor een grote opgave bij het toekomstbestendig maken van onze gas-, warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Naast het faciliteren van een duurzame samenleving hebben de Nederlandse netbeheerders ook aandacht voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Er zijn ambities en acties om de gezamenlijke CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren en waar nodig te compenseren. Alle netbeheerders werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Daarnaast zetten zij in op circulariteit; verantwoord omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen, met als doel tegen de laagste maatschappelijke kosten de infrastructuur zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en te onderhouden. 

Circulariteit: verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen

Netbeheerders kopen producten in zoals buizen, kabels, meters en transformatoren. Veel grondstoffen, zoals koper, aluminium en plastics, worden schaarser en de winning ervan geeft vaak milieuschade. Om zo verantwoord mogelijk met onze grondstoffen om te gaan, streven de netbeheerders naar een circulair inkoopbeleid, waarbij het uitvragen van de grondstofpaspoorten een belangrijke eerste stap is om meer inzicht te verkrijgen. 

Vanaf 2020 vragen we als netbeheerders bij aanbestedingen van al onze primaire assets zoals installaties, kabels en leidingen, aan leveranciers om een grondstoffenpaspoort in te vullen. Hiermee maken zij inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen het product bestaat, hoeveel gerecyclede materialen het bevat en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen of te hergebruiken is aan het einde van de levensduur. Wij hebben als sector de afspraak gemaakt om de komende twee jaar een eenduidig format van het grondstofpaspoort te gebruiken richting al onze leveranciers. 

Vervolg: van inzicht naar impact

Vooralsnog worden de uitkomsten vooral gebruikt om inzicht in de mate van circulariteit te vergroten. Alle betrokken partijen erkennen dat inzicht in circulaire prestaties een voorwaarde is om te kunnen sturen op impact. 

Stedin verzamelt sinds 2019 data met betrekking tot de circulariteit van de primaire assets. Na 2019 hebben we 61% van onze inkoopstromen inzichtelijk. In 2020 willen we dit naar 100% inzicht brengen. Na 2020 richten we ons op het verhogen van de circulariteit van onze producten door op basis van de inzichten uit de paspoorten in gesprek te gaan met leveranciers. 

Bekijk het grondstofpaspoort van Stedin Groep