Voorstel netbeheertarieven van Stedin voor 2023 openbaar

Rotterdam, 6 oktober 2022

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 6 oktober de voorstellen voor netbeheertarieven op haar website gepubliceerd. Hieruit is op te maken dat een huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting volgend jaar bij Stedin € 583,22 aan transporttarief betaalt. Dat is een verhoging van ongeveer 12 euro per maand. Deze stijging komt hoofdzakelijk door de gestegen energieprijzen. De gepubliceerde tarieven voor 2023 zijn nog voorlopig. De ACM neemt eind november een definitief besluit. 

De tarieven van netbeheerders zijn wettelijk gereguleerd. Toezichthouder ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen. Die kosten zijn een onderdeel van de energierekening. De netbeheerders beseffen dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de hoge energieprijzen. 

Gestegen kosten van energie 

De stijging van de tarieven wordt grotendeels veroorzaakt doordat netbeheerders ook zelf te maken hebben met gestegen prijzen van energie. Bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren; netverliezen. Deze netverliezen kopen netbeheerders in. Omdat de netbeheerders net als iedereen veel meer voor gas en elektriciteit betalen dan vorig jaar, zijn deze kosten toegenomen. Om te zorgen dat de gestegen kosten niet ten koste gaan van de investeringsruimte voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, heeft ACM besloten dat de regionale netbeheerders een voorschot op de kostentoename komend jaar al in de tarieven mogen verrekenen. 

Daarnaast wordt de tariefstijging bepaald door de inflatie van 12% en de gestegen inkoopkosten van landelijk netbeheerder TenneT. Ook TenneT heeft te maken met gestegen kosten. Dit zorgt automatisch ook voor stijging van de kosten van regionale netbeheerders.

Maatregelenpakket energieprijzen 

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket energieprijzen aangekondigd met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Bij de totstandkoming van dit pakket is ook rekening gehouden met de stijging van netbeheertarieven in 2023.

Energietransitie vraagt om een zwaarder en flexibeler netwerk 

Met de inkomsten zorgen netbeheerders voor goed onderhoud van het elektriciteitsnet en wordt er dagelijks hard gewerkt aan de uitbreiding van dit net, zodat energie ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Daarnaast werken netbeheerders aan de energietransitie, waarbij de energie niet langer centraal maar decentraal wordt opgewekt en waarbij fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon.

Overzicht tarievenvoorstel Stedin 

Een overzicht met alle tariefvoorstellen is te bekijken op de website van de ACM. Eind november neemt de ACM een definitief besluit over de tarieven en dan liggen ze voor 2023 vast. De definitieve tarieven voor Stedin staan tegen die tijd op stedin.net/tarieven. 

Voor consumenten en andere kleinverbruikers

Tabel 1 en 2: Tariefvoorstellen gas en elektriciteit kleinverbruikers Stedin. De aansluitingen in grijs zijn doorgaans de standaard aansluitingen voor woonhuizen. Bedragen zijn inclusief 21% BTW. 

Voor grootverbruikklanten
Voor grootverbruikklanten is niet alleen de grootte van de aansluiting maar ook de hoeveelheid gebruik van invloed op de netbeheertarieven. Daarom staan in onderstaande tabel alleen de percentage van de te verwachten verhogingen.

 Tabel 3: Stijging op basis van tariefvoorstellen grootverbruikklanten