U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Netbeheerders: ‘Het is nodig de warmtetransitie in wijken te versnellen om doelstellingen 2030 in zicht te houden’

Rotterdam, 10 maart 2022

Eind vorig jaar hebben veel gemeenten de Transitievisies Warmte opgeleverd, een belangrijke stap voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De netbeheerders zien dat deze visies nog niet voldoende concreet zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Dit komt naar voren uit een analyse van de gezamenlijke netbeheerders. Om het klimaatdoel van 49% CO2 reductie voor 2030 te halen en 1,5 miljoen woningen te verduurzamen, moeten in theorie vanaf nu jaarlijks 187.500 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Van alle gemeenten heeft 16% een concrete planning gemaakt. De netbeheerders willen samen met de overige gemeenten aan de slag om de visies door te vertalen naar concrete plannen. Op die manier voorkomen we dat in 2030 alles tegelijkertijd moet gebeuren, want dat gaat niet. De analyse wordt aangeboden tijdens het congres van het Programma Aardgasvrije Wijken op donderdag 10 maart in Nieuwegein. 

Tempo maken met concrete plannen   

De Transitievisies Warmte (TVW) van de gemeenten dragen bij aan het bereiken van de ambities en de klimaatdoelstellingen: in 2050 zijn 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen volledig aardgas vrij. De eerste stap is om voor 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen in Nederland te verduurzamen. 

Gemeenten hebben voor het einde van 2021 in hun eerste versie van de TVW opgeschreven in welke wijken zij tot en met 2030 aan de slag gaan. Er staat beschreven hoeveel woningen en andere gebouwen tot en met 2030 (bijna) aardgasvrij worden gemaakt, welke alternatieve warmtevoorzieningen per wijk kansrijk zijn en welke warmtealternatieven de laagste kosten hebben. Deze informatie is voor netbeheerders essentieel om een inschatting te maken wat er aan werk nodig is om de doelen op tijd te behalen. Hierbij geldt: hoe concreter, hoe beter en hoe sneller de plannen worden opgesteld. 

Uit de analyse van de netbeheerders blijkt dat 53 procent van de gemeenten nog geen planning heeft opgenomen in de TVW, dat betekent dat het onduidelijk is wanneer er gestart gaat worden met planvorming en wanneer er wordt overgegaan tot realisatie. Bij 31 procent van de gemeenten is wel een globale planning opgenomen, maar is er nog geen jaar van realisatie genoemd. In 16% van de gemeenten is een duidelijk tijdspad opgesteld met een startdatum en een realisatietermijn. 

Samenwerking gemeenten en netbeheerders

 David Peters, CTO van Stedin, zegt namens de gezamenlijke netbeheerders: “We hebben veel waardering voor deze eerste belangrijke stap van gemeenten; het opleveren van de Transitievisie Warmte. We zien dat het gros van de plannen pas na 2030 uitgevoerd wordt. Tegelijkertijd constateren we dat met name de elektriciteitsnetten in de wijken nu al steeds hoger worden belast, onder meer door elektrisch koken, opwek met zonnepanelen en laadpalen. Daarnaast hebben we te kampen met een chronisch tekort aan gekwalificeerde technici, een tekort aan openbare ruimte en schaarste van materialen. Daarom kan niet alles tegelijk en niet alles in één keer. Als netbeheerders moeten we daarom tijdig samen met gemeenten de transitievisies omzetten naar concrete plannen om te bepalen waar het net moet worden verzwaard en waar ruimte moet worden gereserveerd voor transformatorhuisjes. Om de gemaakte doelen uit het klimaatakkoord te kunnen realiseren, hebben we daarbij geen tijd te verliezen.”

Bekijk de analyse van de transitievisies warmte