U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.


Sector en overheden sluiten Green Deal H2-Wijken

Rotterdam, 13 maart 2021

Overheden en partijen uit de sector sloten vandaag de Green Deal “H2-Wijken: "Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken. Hoe kan waterstof veilig en duurzaam worden ingezet voor verwarming in de gebouwde omgeving? In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Aan de hand van pilotprojecten bij netbeheerders RENDO (in Hoogeveen) en Stedin (in Goeree-Overflakkee) worden inzichten en ervaringen opgedaan over de voordelen en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Netbeheer Nederland overlegt als partner mee over mogelijkheden om ook pilots van andere netbeheerders te laten aansluiten.

Nederland gaat over op duurzame energie. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken om naast elektriciteit uit zon en wind ook in te zetten op duurzame gassen zoals waterstof voor de verduurzaming van de energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet in de industrie, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving. Ook kan waterstof een systeemfunctie vervullen binnen het energiesysteem zelf, bijvoorbeeld bij de omzetting van elektriciteit naar gas. 

In de gebouwde omgeving heeft het gebruik van waterstof vooral potentie voor de periode na 2030, wanneer er naar verwachting meer waterstof beschikbaar is en de kosten zijn gedaald. Om tegen die tijd goed voorbereid te zijn, is in het Klimaatakkoord afgesproken om tijdig en op kleine schaal praktijkervaring op te doen met waterstof in de gebouwde omgeving. De Green Deal H2-Wijken vloeit voort uit deze afspraak en is erop gericht om door middel van pilotprojecten (zogenaamde H2-Wijken) kennis en ervaring op te doen over de rol die waterstof mogelijk op termijn kan spelen in woningen en andere gebouwen. Hierdoor komen mogelijke knelpunten en oplossingen tijdig in beeld. 

Eerste H2-Wijken in Hoogeveen en Goeree-Overflakkee

De eerste stap die de Green Deal partijen zetten, is het inventariseren van bestaande knelpunten en het uitwerken van mogelijke oplossingsrichtingen op basis van de kennis die de verschillende partijen inbrengen. De resultaten van deze inventarisatie maken duidelijk onder welke voorwaarden uiterlijk in 2025 met de uitvoering van de eerste pilotprojecten kan worden gestart. De wijk Erflanden in Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet in Goeree-Overflakkee zijn reeds aangewezen als proeftuin binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Over de ervaringen in deze wijken en eventueel andere pilots wordt jaarlijks gerapporteerd als onderdeel van de Green Deal. Ook zullen alle partijen zich inspannen om gedurende de pilots actief kennis, ervaringen en best-practices uit te wisselen. Een overzicht van alle afspraken is hier te vinden.

Naast de Green Deal onderzoeken we ook in andere projecten de mogelijkheden van waterstof. Lees voor meer informatie ons dossier waterstof op deze site

Green Deal partijen en partners

De Green Deal is ondertekend door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Zuid-Holland en Drenthe, de gemeenten Hoogeveen en Goeree-Overflakkee, Stedin Netbeheer B.V., N.V. Rendo en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Daarnaast worden 24 relevante stakeholders betrokken als kennispartners.  Het is mogelijk voor nieuwe partijen om toe te treden tot deze Green Deal. Verzoeken daartoe kunnen binnenkort worden ingediend bij het secretariaat van het nog op te richten kernteam, dat zal worden ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.