Bodemonderzoek
uitvoeren


Medewerkers van Stedin voeren werkzaamheden uit op de grond

Tijdens veel van onze werkzaamheden graven onze monteurs in de grond. Om de werkzaamheden veilig voor de monteur en voor de omgeving te doen, is het nodig vooraf de bodemkwaliteit te bepalen. Zodat we weten welke (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen onze medewerkers moeten treffen. Ook verlangt de Wet Bodem Bescherming van ons dat we de bodemkwaliteit onderzoeken en eventuele milieumaatregelen bepalen.

Wat doet
Stedin voor u?

Bodemonderzoek kan zelfs al nodig zijn als een klant alleen een wijziging van de aansluiting aanvraagt. Vraag ons daarom om advies.

  • Aangeven of bodemonderzoek nodig is
  • Bodemonderzoek uit laten voeren
  • Eventuele vervuilingen melden bij de overheid
  • De werkzaamheden uitvoeren met benodigde veiligheidsmaatregelen

De kosten

Het is mogelijk dat wij bodemonderzoek in gang zetten voordat er een akkoord gegeven is op onze offerte. Dit doen wij om mogelijke vertraging in de uitvoering te voorkomen. De kosten van bodemonderzoek hoeft u niet te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Dit geldt voor de kosten van een BUS-melding en de eventuele extra inzet van personeel.

Bodemonderzoek uitvoeren
in zes stappen

  1. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, bepalen we de bodemkwaliteitsklasse en de veiligheidsklasse. Een van onze adviesbureaus (Tauw B.V. of Antea) voert dit bodemonderzoek voor ons uit. Zij nemen contact met u op om een afspraak te plannen als zij op uw terrein moeten zijn.

  2. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in uw straat of op uw terrein wordt onderzocht. Voor het bodemonderzoek voert de veldwerker enkele handmatige boringen of gaten uit. Hij neemt dan monsters van de grond. Een boorgat is meestal 10 tot 12 cm groot en 1 tot 2 meter diep. De (boor)gaten werkt hij daarna weer af. Als een boring met een peilbuis wordt afgewerkt, komt de veldwerker een week later terug om grondwater uit de peilbuis te bemonsteren. Dit wordt pas een week later gedaan, omdat het plaatsen van de peilbuis de metingen in het grondwater kan beïnvloeden. Na een week is dit risico niet meer aanwezig.

  3. Laat de peilbus minimaal een maand na het eerste onderzoek staan, want die is nog nodig voor het onderzoek . Als er verontreiniging is aangetroffen, kan extra onderzoek nodig zijn om de omvang van de verontreiniging te bepalen. Het adviesbureau maakt dan mogelijk opnieuw een afspraak met u.

  4. Stedin graaft bij de werkzaamheden de grond tijdelijk uit en zorgt na de werkzaamheden voor terugplaatsing. Soms moet er grond worden afgevoerd. Wij zorgen er dan voor dat dit op een juiste wijze gebeurt en als dat nodig is vullen wij dit aan met schone grond. De werkzaamheden in verontreinigde grond wijken nauwelijks af van werkzaamheden in schone grond. Er is bij de werkzaamheden wel extra aandacht voor een juiste omgang met de grond en de omgeving.

  5. De werkzaamheden in verontreinigde grond beschouwt de overheid als een sanering. Daarom moet het werk worden uitgevoerd onder de wet- en regelgeving van de Wet Bodembescherming (Wbb). Dit houdt onder meer in dat ons adviesbureau (namens Stedin) een melding doet aan de overheid voorafgaand aan de werkzaamheden. Meestal is dit een Besluit Uniforme Saneringen (zgn. BUS melding). Hiervoor hebben we uw schriftelijke toestemming nodig. Deze toestemming geeft u via een machtigingsformulier. Als dit aan de orde is, krijgt u deze ter ondertekening van het adviesbureau.

  6. Op de afgesproken datum voeren wij of de aannemer de werkzaamheden uit. Wij zorgen ervoor dat dit veilig gebeurt. Als er sprake is van vervuilde grond en u gaf geen toestemming voor melding hiervan, kunnen wij de werkzaamheden helaas niet uitvoeren.