Infrastructurele footprint (IF) is een door Stedin mede-ontwikkelde methodiek met bijbehorende rekentool. Hiermee is het mogelijk om binnen een afgebakend gebied diverse manieren van energievoorziening met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt op basis van integrale kosten, energieverbruik en CO2-emissie.

In gesprek met omgeving

Om te kijken wat het beste alternatief is voor aardgas is het belangrijk om in een vroeg stadium aan tafel te gaan met alle stakeholders: gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en vertegenwoordigers van bewoners. Overstappen op een ander, duurzamer energiesysteem heeft namelijk veel voeten in de aarde. Allereerst is het aantal belanghebbenden groot en zijn hun belangen divers. Daarnaast kost overstappen vaak veel geld, en verschillen de kosten per stakeholder en per alternatief. De IF-methodiek biedt handvatten om in gesprek te raken en te blijven, met als doel alle belanghebbenden een zo optimaal mogelijke oplossing te bieden.

De IF-rekentool

Met de IF-rekentool worden op basis van o.a. gegevens van de wijk alternatieven voor aardgas doorgerekend. De resultaten zijn concreet en realistisch, zodat de verschillende stakeholders gefundeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. De overstapkosten naar een ander energiesysteem – over de hele keten – worden nauwkeurig bekeken en bij elkaar opgeteld. Zo ontstaat er een overzicht van de gemeenschappelijke kosten voor alle betrokken partijen. Daarnaast wordt inzicht verschaft in CO2-emissie en energieverbruik.

 2. Daarna wordt per stakeholder bepaald wat de kosten en baten van het alternatief zijn ten opzichte van de huidige situatie. Aan de hand van de gemeenschappelijke businesscase van alle betrokken stakeholders wordt de optimale fasering bepaald.

 3. Uiteindelijk wordt gekeken hoe de financiële impact voor iedereen draaglijk kan worden gemaakt.

Toepassing in de praktijk

IF wordt op dit moment toegepast in de gemeentes Rotterdam, Utrecht, Woerden, Goeree-Overflakkee en Zoetermeer bij de overstap naar een alternatief voor aardgas. Wij passen IF toe als:

 • Er een ambitie is om de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen, maar er nog niet is
  besloten ‘hoe’ dit wordt gerealiseerd;
 • Alle relevante stakeholders als doel hebben dat fossiel aardgas wordt vervangen
  door een duurzaam alternatief;
 • Alle relevante stakeholders vanaf het begin betrokken zijn en bereid om specifieke
  data aan te leveren voor de analyse;
 • Alle relevante stakeholders bereid zijn om hun eigen wensen en behoeften tijdelijk
  ondergeschikt te maken aan de integrale wijkaanpak.

Nieuwe verzoeken voor IF

Zodra wij nieuwe verzoeken ontvangen, kijken wij eerst of er op dat moment voldoende (interne) capaciteit beschikbaar is om uw vraag in behandeling te nemen. Vervolgens koppelen wij dit zo snel mogelijk aan u terug.

Meer informatie

Lees voor een uitgebreide toelichting op deze methodiek en rekentool onze brochure over Infrastructurele footprint. Heb je specifieke vragen over IF? Stuur ons dan een e-mail via if@stedin.net.