U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Disclaimer Open data

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.stedin.net/opendata en de daarop gepubliceerde datasets van Stedin Netbeheer B.V. ('Stedin').

Gebruik van deze internetsite

 • De databestanden die via deze internetsite aangeboden worden zijn bedoeld voor gebruik in open data toepassingen en bevatten geen enkele interpretatie. De informatie kan niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De open data op de Stedin site zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kan geen enkele garantie gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de open data.
 • Stedin beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland ten behoeve van de door Stedin aangeboden diensten in Nederland. Stedin staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor ander gebruik.
 • Stedin garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 • Het is niet toegestaan met het gebruik van deze internetsite:
  • het gebruik van andere internetgebruikers te hinderen;
  • het functioneren van deze internetsite in gevaar te brengen, en/of
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten.

Intellectuele eigendomsrechten

Stedin, of de rechthebbende, bezit alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie en datasets (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stedin is het niet toegestaan links naar sites van Stedin aan te bieden.

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens worden beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden:

 • De gegevens mogen worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven of hergebruikt, mits de naam van Stedin wordt vermeld: 'Stedin' gevolgd door het jaartal van publicatie.
 • Stedin behoudt zijn intellectuele eigendomsrechten.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Stedin zendt, is niet gegarandeerd. Stedin raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stedin te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stedin te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stedin en/of haar serviceproviders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Stedin op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
 2. De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
 3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Stedin of aan u wordt gezonden.
 4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
 5. Misbruik van deze internetsite.
 6. Verlies van gegevens.
 7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
 8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Stedin.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Stedin behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.