Welke energie-infrastructuur is nodig voor de overgang naar duurzame energie in Zuid-Holland? Om die vraag beter te kunnen beantwoorden, lieten de Provincie Zuid-Holland, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam hier onderzoek naar doen door TNO, Quintel en CE Delft op basis van 5 mogelijke toekomstscenario’s. De ‘Systeemstudie Energie-infrastructuur Zuid-Holland’ is op 4 februari 2021 gepresenteerd en gepubliceerd.  

Systeemstudie Zuid-Holland 

Wat is
een systeemstudie?

0:02 / 1:00

Vijf toekomstscenario's

De energietransitie heeft grote impact op de energie-infrastructuren elektriciteit, gas (groen gas en waterstof) en warmtenetten. De Zuid-Hollandse systeemstudie is de eerste studie die het integrale beeld laat zien vanuit verschillende sectoren: van het opwekken van duurzame energie tot de toename van elektrisch vervoer en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om de mogelijke ontwikkelingen in beeld te brengen hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van vijf scenario’s, één voor 2030 en vier voor 2050. De onderzoekers hebben hiervoor bestaande data en scenario’s bij elkaar gebracht tot een integraal toekomstbeeld.

Inzichten
voor Stedin

  • Deze studie geeft aan dat welk toekomstscenario we ook volgen, de impact op de energie-infrastructuur is groot. Netbeheerders van deze provincie zoals Stedin, Liander, Westland Infra, Gasunie en TenneT moeten fors investeren in verzwaring en uitbreiding van de elektriciteitsnetten. Stedin heeft in de jaren tot 2050 bij praktisch elk van haar stations (van hoog- tot middenspanning) werk te doen. 
  • De scenario‚Äôs lopen uiteen. Dit vraagt om continue dialoog tussen partijen en het maken van keuzes in bijvoorbeeld regioplannen waardoor die plannen concreter worden. Hiermee kunnen netbeheerders de volgorde van investeringen bepalen en ruimte voor de kabels in de ondergrond reserveren. Want deze provincie is niet alleen boven de grond druk, ondergronds is er weinig ruimte meer. 
  • Belasting wordt gedreven door toenemende vraag naar elektriciteit. Dit komt door ontwikkelingen zoals elektrisch vervoer en andere warmteoplossingen voor woningen en panden. En minder dan in andere provincies door het duurzaam opwekken van energie.
  • Het is belangrijk om innovaties toe te passen die het elektriciteitsnet optimaal benutten en de grote pieken in aanbod van en vraag naar elektriciteit afzwakken. Dit kan bijvoorbeeld met de reeds bestaande Smart Charging laadpalen.
  • Samenwerking met overheden, gebruikers en partners is cruciaal om samen het energiesysteem vorm te geven. In planvorming, het keuzeproces maar ook om samen de maatschappelijke kosten en baten te blijven overzien. 
  • Dit is een eerste studie. Het is belangrijk dat we deze periodiek met elkaar updaten met de actuele data. Daarvoor is een heldere besturing van de samenwerking nodig waar we als partners de komende tijd aan werken. 

Start van
langdurige samenwerking

De aanbevelingen en inzichten in de studie helpen netbeheerders, overheden, gebruikers en andere partners om te bepalen wat er integraal nodig is om het toekomstige energiesysteem in Zuid Holland vorm te geven. Dit is de eerste studie, een begin van een langdurige samenwerking waarin partijen samen steeds de studie zullen updaten.