De komende jaren vervangt Stedin grootschalig brosse gasleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. In het verleden zijn grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen toegepast als hoofdleidingen in het gasdistributienet. In de loop der jaren zijn moderne materialen (zoals kunststof) beschikbaar gekomen en die worden nu gebruikt voor de vervanging van gasleidingen.

We vervangen voor 2028 alle brosse
gasleidingen in ons verzorgingsgebied

Op de online kaart staan de gasleidingen en elektriciteitskabels in ons werkgebied. Op de kaart bij de gasvervangingsdata zijn de brosse gasleidingen te herkennen aan de donkerblauwe lijnen ('Te vervangen voor 2028').

Daarnaast staat er welke gasleidingen er jonger en welke er ouder dan 30 jaar zijn. Deze informatie helpt gemeentes weloverwogen beslissingen te nemen over welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen.

Zoek op een adres of plaats om te bekijken wat de situatie in uw buurt of regio is.

Online kaart met gasvervangingsdata

Wanneer vervangt Stedin
de gasleiding in mijn buurt?

Het vervangen van ruim duizend kilometer brosse gasleidingen kost tijd. Stedin heeft, net als alle andere netbeheerders, meerjarige vervangingsprogramma’s opgesteld. De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt samen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht op de voortgang van de vervanging van de gasnetten. In juni 2019 heeft de SodM gevraagd naar de mogelijkheden om het lopende saneringsprogramma extra te versnellen. Dit betekent dat in het Stedin-werkgebied uiterlijk 2028 alle brosse  gasleidingen zijn gesaneerd.

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, proberen we waar mogelijk aan te sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool en/of waterleiding. Wel staat veiligheid altijd voorop. Om onze afgesproken planning te kunnen halen, worden deze leidingen toch vervangen als het niet mogelijk is om bij andere werkzaamheden aan te sluiten.

Waarom nog vervangen als Nederland
aardgasvrij wordt?

In 2050 wil Nederland vrij zijn van aardgas. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar hiermee gaan we nu al wel (gefaseerd) aan de slag. De gemeenten hebben hierin de regie. Om die reden maakt Stedin met een online kaart inzichtelijk waar gasleidingen de komende jaren mogelijk vervangen moeten worden. Dit geeft partijen inzicht in de natuurlijke momenten voor investeringen in bijvoorbeeld nul op de meter of stadswarmte. In sommige gemeenten is al gestart met het maken van plannen om over te gaan op een duurzaam alternatief.

Wij maken met de gemeenten en woningcorporaties lokaal afspraken over het (al dan niet) vervangen van de gasnetten. Want gasleidingen kunnen in de toekomst ook nog worden gebruikt voor een duurzaam gas als groen gas of duurzaam opgewekte waterstof. Wanneer een gasnet vervangen moet worden; bekijken we samen of er gekozen kan worden voor een ander, duurzaam alternatief.

Alleen als een duurzaam alternatief beschikbaar komt, wat ook daadwerkelijk gesteund wordt door  solide investeerders, kan eventueel van gasvervanging worden afgezien. In verband met de eisen die wij stellen aan de veiligheid moet zo’n alternatief uiterlijk in 2028 gerealiseerd worden. Als kritieke randvoorwaarde moeten de leidingen veilig gebruikt kunnen worden tot het moment dat er een duurzaam alternatief beschikbaar is. Als inwoner kunt u het beste bij de gemeente nagaan wat de ambities zijn en wat dit betekent voor uw wijk. Werkt u bij de gemeente? Zoek uw contactpersoon bij Stedin op.

Voorschriften
en richtlijnen

Het verwijderen en vervangen van de oude leidingen doen wij uiteraard zeer zorgvuldig en volgens wettelijke voorschriften. Bij het verwijderen van asbestcementleidingen volgen we de Arbowetgeving, de brancheafspraken en onze eigen aanvullende richtlijnen. 

Veiligheid
voorop

Wij werken voortdurend aan de veiligheid van het gasnet. Dit doen we door regelmatig veiligheidsinspecties en lekzoekacties uit te voeren op het bestaande net, door een actieve bewaking op grondroering door derden (ter voorkoming van graafschade) en door continue monitoring van (de staat van) onze materialen. Bij delen van het gasnet die vallen onder de versnelde sanering, wordt op verzoek van de SodM minimaal eens per jaar een extra lekzoekactie uitgevoerd.