U gebruikt een verouderde browser en daarom werkt de website niet optimaal voor u. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, raden we u aan om over te stappen naar een andere browser.

Congestie voor teruglevering
Noordring

Op Tholen en Schouwen-Duiveland zijn de laatste jaren in hoog tempo zon-op-dak projecten gerealiseerd. Hierdoor heeft de zogeheten 50kV Noordring zijn fysieke capaciteitsgrenzen bereikt. Samen met Tennet werken we aan oplossingen om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen te versterken. Op zowel Tholen als Schouwen-Duiveland plaatsen we hiervoor 150/21kV transformatoren, verbonden met een nieuw aan te leggen 150kV verbinding naar Bergen op Zoom die de bestaande 50kV Noordring vervangt. Dit is naar verwachting uiterlijk medio 2027 operationeel.

Zet uw flexibel regelvermogen
in voor noordring

Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het, op verzoek van Stedin, tijdelijk afschakelen van uw elektriciteitsproductie-installatie zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit vragen we op momenten dat er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt. Ook flexibel regelvermogen met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler of door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit te gebruiken, is welkom. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem en kunnen pieken worden voorkomen of verminderd. Hierdoor komt extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Als potentiële aanbieder kunt u uw interesse voor deelname kenbaar maken.

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen

Kaart die transportschaarste weergeeft in Zeeland


Bekijk de postcodes van dit congestiegebied* 

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Verzwaring
van het net 

Om de structurele congestie op te heffen, is uitbreiding van het landelijke hoogspanningsnet vanuit West-Brabant naar de eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland noodzakelijk. De hiervoor benodigde investeringen zijn opgenomen in de investeringsplannen van TenneT en Stedin. Door het creëren van twee zogenaamde HS/MS stations verwachten we de bestaande Noordring te vervangen en nieuwe capaciteit voor opwek en afname van elektriciteit te creëren op zowel Schouwen-Duiveland als Tholen. TenneT publiceerde op 5 juli 2022 een gewijzigd investeringsplan. Een van de wijzingen betreft de planning van de netuitbreiding vanuit West-Brabant. Gevolg is dat de structurele netuitbreiding in Noordring met 1 jaar opschuift. Naar verwachting is de netuitbreiding uiterlijk medio 2027 operationeel. 

Nieuwe spelregels congestiemanagement

Op 25 mei 2022 publiceerde toezichthouder ACM nieuwe spelregels voor het verdelen van ruimte op het elektriciteitsnet bij drukte (congestiemanagement). Deze nieuwe spelregels vergroten de mogelijkheden voor netbeheerders om congestiemanagement toe te passen in een congestiegebied in de periode totdat de netverzwaring gerealiseerd is. Dit kan betekenen dat wij meer klanten kunnen aansluiten en transportcapaciteit kunnen bieden.

Heronderzoek congestiemanagement

Wij voeren een heronderzoek congestiemanagement uit volgens de nieuwe spelregels van de ACM. In april 2022 hielden we een marktconsultatie waar bedrijven en marktpartijen hun ideeën en oplossingen aan ons konden laten weten: de ‘StedinFlexchallenge’. In de oplossingen die hieruit voortkwamen zien we wel kansen om daadwerkelijk meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. Op 8 maart 2023 tekenden wij een contract voor inzet van flexibel regelvermogen met behulp van een batterij. Daarmee komt er meer ruimte voor de groei van zon op dak voor huishoudens in de regio. Voor het bieden van transportcapaciteit aan klanten van de wachtlijst is meer vermogen nodig. Daarom zijn we met de overige partijen die hun flexibel vermogen hebben aangemeld nog in gesprek. We doen daarnaast nogmaals een oproep aan partijen in de regio om hun flexibel vermogen aan te melden en om een contract te tekenen

Verwachte publicatiedatum heronderzoek

Wij verwachten de uitkomsten van het heronderzoek medio 2023 te publiceren op onze website. Als uit het onderzoek blijkt dat congestiemanagement mogelijk is en er contracten flexibel vermogen zijn gesloten, dan richten we dit verder in voor deze regio. Daarna bieden wij klanten transportcapaciteit voor teruglevering aan op volgorde van de wachtlijst. 

Wat betekent dit voor u?

De huidige situatie in het congestiegebied blijft de komende maanden ongewijzigd. Hieronder leest u daar meer over.

Nu geen mogelijkheid voor congestiemanagement

We hebben in oktober 2020 op basis van de destijds geldende spelregels onderzoek laten doen naar congestiemanagement. Dit bleek helaas geen oplossing. Er waren onvoldoende gekwalificeerde marktpartijen in het congestiegebied aanwezig voor de uitvoering van congestiemanagement. Aangeslotenen met niet-regelbaar vermogen, waaronder elektriciteitsproductie op basis van zon- en windenergie, waren in de destijds geldende regelgeving namelijk vrijgesteld van deelname aan congestiemanagement. 

Welke gevolgen heeft dit?

Nieuw grootschalige projecten voor opwek in Schouwen-Duiveland en Tholen kunnen pas nadat het nieuwe verdeelstation gereed is (volgens planning medio 2027) hun energie kwijt op het elektriciteitsnet van Stedin. Als voor oplevering van de structurele uitbreiding blijkt dat er met de nieuwe spelregels van de ACM toch congestiemanagement mogelijk is, dan worden klanten op de wachtlijst hierover geïnformeerd.

De congestie heeft gevolgen:

  • Aanvragen die vanaf 6 september 2020 zijn gedaan voor transportcapaciteit voor opwek op een (nieuwe of zwaardere) grootverbruikaansluiting (>3x80A) plaatsen wij op onze wachtlijst. Zodra de netcapaciteit is vergroot, sluiten we deze klanten op volgorde van de wachtlijst aan voor teruglevering.
  • Transportindicaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidie geven wij pas weer af als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is.
    NB een positieve transportindicatie is een momentopname en geeft nooit garantie op de gevraagde teruglevercapaciteit.
  • Nettoetsen die nodig zijn om terug te leveren op een bestaande (geschikte) aansluiting doen we niet gedurende de congestieperiode.

De congestie heeft geen gevolgen:

  • Aanvragen die vóór 6 september 2020 zijn gedaan voor een grootverbruikaansluiting (> 3x80A) met transportcapaciteit voor teruglevering realiseren we, mits de offerte is geaccepteerd binnen de geldigheidstermijn en de teruglevering is gecontracteerd. De aangekondigde congestie heeft dan geen gevolgen
  • Het capaciteitsprobleem heeft geen gevolgen voor (kleinverbruik) consumenten. Zij kunnen zonnepanelen blijven plaatsen op hun huizen en terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Regionale energiestrategie niet in gevaar

In de Regionale Energiestrategie (RES) van Zeeland is de afspraak dat er in 2030 plek is voor ruim 500 megawattpiek aan grootschalig zon-op-dak-projecten, 500 megawattpiek aan zon-op-land-projecten en 700MW aan windprojecten. Het capaciteitsprobleem tot naar verwachting medio 2027 op de Noordring heeft geen gevolgen voor het behalen van deze RES-doelstelling.