Update netcapaciteit

September

Dit is de terugkerende update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Stedin. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting en voor gemeenten, provincies en stakeholders in ons verzorgingsgebied.

Hier leest u meer informatie over de netcapaciteit in de gebieden: Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en de Rotterdamse haven.

Aanmelden voor maandelijkse update netcapaciteit

Het energiesysteem verandert écht

Voorwoord David Peters, CTO Stedin Groep

We bewegen van een fossiel elektriciteitssysteem naar een duurzaam elektriciteitssysteem, dat nagenoeg CO2-neutraal is en veel minder afhankelijk is van fossiele bronnen. Een nieuwe werkelijkheid met, op termijn, veel voordelen voor Nederland, de economie en de elektriciteitsgebruiker. Daarvoor is wel een grootse verbouwing nodig. We moeten grootschalig investeren in het elektriciteitsnet, in duurzame energie en in de elektrificatie van industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving.  

Bij verbouwen hoort overlast. Daar kan niemand omheen. Nu voelen vooral ondernemers de pijn als ze niet direct kunnen uitbreiden of verduurzamen, maar de komende jaren raakt het iedereen. Ons landschap verandert door alle extra hoogspanningsmasten en transformatorstations en openliggende straten. En een nieuwe wereld vraagt ook om nieuw gedrag.  

Een duurzaam elektriciteitssysteem betekent een weersafhankelijk systeem. Onze toegang tot stroom verandert voor altijd. Wij – netbeheerders en netgebruikers – veranderen daarin mee, of we willen of niet. We moeten anders omgaan met duurzame energie door het te gebruiken als het er is. De transitie vraagt van heel Nederland heel veel.  

De landelijke en regionale elektriciteitsnetten raken snel vol. De oorlog in Oekraïne en stijgende gasprijzen. Het kabinet dat de klimaatdoelen aanscherpt (van 49 naar 55% CO2-reductie in 2030) en bedrijven die versneld verduurzamen. De overgang naar het nieuwe energiesysteem zit door deze ontwikkelingen in een stroomversnelling. 

Samen kunnen we die uitdaging aan. Wij netbeheerders werken aan uitbreiding van het net en oplossingen die de ruimte op het bestaande net beter benutten. Het bedrijfsleven bekijkt hoe processen en systemen flexibel kunnen worden ingericht in de overgang naar het nieuwe systeem. Gemeentes versnellen doorlooptijden van vergunningen voor nieuwe elektriciteitsstations. Voor de verbouwing van Nederland zijn veel meer technici nodig. Die moeten worden opgeleid.  

De versnelde netuitbreiding en de overgang naar flexibel gebruik van het net gaat niet over één nacht ijs. Maar intensieve samenwerking en innovatieve ideeën gaan helpen. In de transitie naar een duurzaam energiesysteem heeft iedereen een aandeel. En dat is wat mij betreft ook de kern: als we allemaal ons steentje bijdragen, zorgen we voor nieuwe energie voor iedereen. 

Via maandelijkse updates geven we u inzicht in de huidige situatie van het elektriciteitsnet in ons verzorgingsgebied. Ook laten we zien wat we doen om onze netten sneller te bouwen en beter te benutten. Ondernemers, consumenten, Energyboards en Energieraden werken mee aan oplossingen voor het overvolle net. In deze update een mooi voorbeeld van de Utrechtse ondernemer C. Van Heezik die alle elektriciteit die alle zelfopgewekte stroom ook zelf gebruikt. Een heel goed voorbeeld van hoe we met elkaar bouwen aan het energiesysteem van de toekomst! We hopen dat het u inspireert.  

David Peters 
CTO Stedin Groep

Provincies

Luchtfoto van Utrecht in het avondlicht

Utrecht

Vanwege de snelgroeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie, elektrificatie van bedrijfsprocessen en economische groei is de grens bereikt van wat het landelijke hoogspanningsnet van TenneT in Utrecht aan kan.

Situatie

Vanwege de snelgroeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie, elektrificatie van bedrijfsprocessen en economische groei is de grens bereikt van wat het landelijke hoogspanningsnet van TenneT aan kan. Sinds oktober 2021 hebben gemeenten en ondernemers in de provincie Utrecht dan ook te maken met netcongestie voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit. Sinds november 2022 geldt ook congestie voor het afnemen van elektriciteit. Hierdoor komen nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit groter dan 3 x 80 ampère (grootverbruik) om stroom terug te leveren en af te nemen op een wachtlijst te staan. Dit geldt totdat er voldoende flexibel vermogen in de regio beschikbaar is of totdat de benodigde netuitbreidingen door TenneT in 2029 gerealiseerd zijn. Grootverbruik-klanten in de provincie die kunnen schuiven op de dag met hun vraag naar elektriciteit en over flexibel vermogen beschikken, kunnen zich aanmelden bij Partners in Energie, TenneT neemt dan contact op.

Onderzoeken naar congestiemanagement
 • TenneT heeft met congestiemanagement de mogelijkheid onderzocht om afspraken met partijen te maken over het schuiven van het terugleveren van elektriciteit in de tijd. Voor een groot deel van onze wachtlijst is door die afspraken capaciteit beschikbaar gekomen en hebben we nieuwe klantaanvragen (>3x80 ampère) terugleververmogen kunnen bieden. Voor een groot deel van Utrecht is het gevonden flexibele vermogen volledig toegekend. Voor een deel is er nog beperkte ruimte beschikbaar. Kijkt u hiervoor op stedin.net/utrecht

 • TenneT doet onderzoek naar congestiemanagement bij klanten die grootschalig stroom afnemen, of zij met hun vraag naar energie kunnen schuiven in de tijd. Dit verlicht de drukte op het hoogspanningsnet. TenneT verwacht in oktober de uitkomst van het onderzoek te delen. Tot die tijd plaatsen TenneT en Stedin nieuwe aanvragen voor aansluitingen met transportcapaciteit op een wachtlijst. Meer informatie staat op stedin.net/utrecht-afname.

 • 27 juni jl. kondigde Stedin congestie voor afname aan voor een regionaal deelnet in de stad Woerden. Hierdoor plaatsen we nieuwe aanvragen vanuit dit gebied voor transportvermogen groter dan 3x80 ampère op een wachtlijst. Wij zijn gestart met een onderzoek naar congestiemanagement en verwachten begin 2024 de uitkomst te delen. Meer informatie staat op stedin.net/woerden.

 • Voor vermogen om elektriciteit terug te leveren staan op dit moment in de provincie Utrecht totaal 237 klanten op de wachtlijst, met een opgeteld vermogen van 108 MW.

 • Voor vermogen om elektriciteit af te nemen staan op dit moment in de provincie Utrecht 391 klanten op de wachtlijst, met een opgeteld vermogen van 88 MW.

 • Eén megawatt (MW) vermogen kan ongeveer 125 tot 350 woningen tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.

Capaciteit elektriciteitsnet versneld uitbreiden

De structurele oplossing voor congestie is het uitbreiden van elektriciteitsstations en kabeltracés. Kijkt u op stedin.net/investeringen voor een overzichtskaart met onze investeringen waardoor we de netcapaciteit in ons werkgebied vergroten. Het is zaak dat we zo snel mogelijk de schop in de grond kunnen zetten om nieuwe stations te bouwen en kabels in de grond te leggen. In Utrecht werken we daarvoor samen met de Energyboard Utrecht. Hierin nemen de Utrechtse provincie, vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeenten, TenneT en Stedin deel.

Zeeland

Het hoogspanningsnet van Zeeland zit in deze provincie nagenoeg aan de maximale capaciteit door een sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van o.a. elektrolysers, batterijen en elektrificatie van industriële processen.

Situatie

Voor de provincie Zeeland kondigde TenneT op 19 juli jl. congestie aan voor het afnemen van elektriciteit. Het hoogspanningsnet zit in deze provincie nagenoeg aan de maximale capaciteit door een sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van o.a. elektrolysers, batterijen en elektrificatie van industriële processen. De aanvragen in 2023 zijn bij elkaar goed voor 3,5 GW. Dit is vergelijkbaar met 3 keer het huidige vermogen van de provincie Zeeland. De vooraankondiging van congestie door TenneT betekent dat er ook op het regionale elektriciteitsnet van Stedin geen ruimte meer is voor nieuwe aanvragen naar transportvermogen om elektriciteit af te nemen groter dan 3 x 80 ampère. Deze aanvragen komen sinds 19 juli op een wachtlijst.  

De structurele oplossing voor congestie in de provincie is het uitbreiden van de netcapaciteit. De werkzaamheden bestaan onder meer uit een nieuw 150 kV netwerk in Schouwen-Duiveland en Tholen en een nieuw 380/150 kV station in de omgeving van Terneuzen. Deze uitbreidingen worden tussen 2027 en 2028 gefaseerd door TenneT en Stedin in bedrijf genomen. Daarnaast werkt TenneT aan een nieuw 380 kV netwerk richting Zeeuws-Vlaanderen waarvan de realisatie op zijn vroegst in 2032 is.

Onderzoeken naar congestiemanagement
 • TenneT start een onderzoek of door congestiemanagement de capaciteit op het Zeeuwse net beter benut kan worden. Het doel hiervan is om klanten op de wachtlijst eerder capaciteit te bieden totdat de netuitbreiding gereed is. De uitkomst van dit onderzoek verwacht TenneT begin 2024 te kunnen delen. Op dit moment staan 14 klanten in Zeeland op de wachtlijst voor vermogen om stroom af te nemen, met een opgeteld vermogen van 7 MW.

 • Op de Zeeuwse eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland heeft Stedin voor de zogeheten 50kV Noordring sinds 2020 congestie voor teruglevering en doet nu heronderzoek of congestiemanagement mogelijk is. Stedin verwacht de uitkomsten in oktober te delen. De benodigde netuitbreiding hebben we naar verwachting tussen 2027 en 2028 gerealiseerd. Op dit moment staan 47 klanten op de wachtlijst voor vermogen om opgewekte stroom terug te leveren, met een opgeteld vermogen van 31 MW.

 • Eén megawatt (MW) vermogen kan ongeveer 125– 350 woningen tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.

Capaciteit versneld uitbreiden

De structurele oplossing voor congestie blijft het uitbreiden van elektriciteitsstations en kabeltracés. Kijkt u op stedin.net/investeringen voor een overzichtskaart met onze investeringen waardoor we de netcapaciteit in ons werkgebied vergroten. Het is zaak dat we zo snel mogelijk de schop in de grond kunnen zetten om nieuwe stations te bouwen en kabels in de grond te leggen. In Zeeland werken we daarvoor samen met de Energieraad Zeeland. Hierin nemen de Zeeuwse provincie, vertegenwoordigers van vier Zeeuwse regio’s, VNO/NCW, Seaport, TenneT en Stedin.

Zuid-Holland

De combinatie van grootschalige zonnedaken en warmtekrachtkoppelingen leidt tot enorme terugleverpieken: delen van het elektriciteitsnet Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp nagenoeg vol voor terugleveren.

Situatie

In Zuid-Holland heeft Stedin op 1 september 2023 jl. voor vier gebieden een vooraankondiging van congestie bij ACM gedaan. In deze gebieden zorgt de combinatie van tegelijkertijd grootschalig terugleveren van elektriciteit door zonnedaken en warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) voor een grote piekbelasting waardoor de maximale capaciteit van vier stations is bereikt. Voor deze gebieden gaan we onderzoek doen naar de toepassing van congestiemanagement:

 • Berkel en Rodenrijs – Kleihoogt en Centrum noord. De maximale capaciteit is bereikt van het station dat het tuinbouwgebied Kleihoogt en Berkel en Rodenrijs Centrum-noord voedt. De structurele oplossing voor de krapte op het station voor afname en terugleveren van elektriciteit is de bouw van een nieuw verdeelstation en de uitbreiding van het bestaande elektriciteitsstation Berkel 1. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2028 gereed.

 • Bleiswijk en Bergschenhoek. De maximale capaciteit is bereikt van het station dat de tuinbouwgebieden Overbuurtse polder in Bleiswijk en Schreyacker in Bergschenhoek voedt. De structurele oplossing voor de krapte op dit station om elektriciteit terug te leveren is het versterken van het elektriciteitsnet en de bouw van een nieuw verdeelstation. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2028 gereed.

 • Berkel en Rodenrijs – Noordeinde. De maximale capaciteit is bereikt van het station dat het tuinbouwgebied Noordeinde in Berkel en Rodenrijs voedt. De structurele oplossing voor de krapte op het station om elektriciteit terug te leveren in dit gebied is het versterken van het elektriciteitsnet en de bouw van een nieuw transformatorstation. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2029 gereed.

 • Pijnacker – de Boezem. De maximale capaciteit is bereikt van het station dat het gebied Pijnacker – de Boezem voedt. De structurele oplossing voor de krapte op het elektriciteitsstation om elektriciteit terug te leveren, is het versterken van het elektriciteitsnet en het plaatsen een derde transformator in het bestaande station Pijnacker 4. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2027 gereed.  

De vooraankondiging van congestie voor deze vier gebieden betekent dat Stedin klantaanvragen voor transportvermogen groter dan 3 x 80 Ampère op een wachtlijst plaatst. Dit geldt in ieder geval tot de uitkomst van de congestiemanagementonderzoeken. Stedin verwacht medio 2024 de uitkomst van de onderzoeken te delen. Hierin staat beschreven of er klanten zijn die kunnen schuiven met het moment van terugleveren van elektriciteit. Dit geeft ruimte op het net waardoor we klanten op de wachtlijst transportvermogen kunnen bieden. Grootverbruikklanten in het gebied die kunnen schuiven op de dag met het aanbod van elektriciteit kunnen zich aanmelden bij Stedin via stedin.net/flexvermogen.  

Omdat de transportschaarste naar verwachting tussen 2027 en 2029 structureel opgelost wordt door netuitbreiding, kan dit vertraging betekenen voor de RES doelen voor 2030. Voor huishoudens betekent deze aankondiging niets. Meer informatie leest u op stedin.net/netcapaciteit.

Onderzoeken naar congestiemanagement
 • In Zuid-Holland zijn er twee congestiegebieden voor het terugleveren van stroom: regio Middelharnis in de gemeente Goeree Overflakkee en bedrijventerrein Dordtse Kil 3 en 4 in de gemeente Dordrecht. Uit heronderzoek naar congestiemanagement blijkt dat er onvoldoende flexibel vermogen beschikbaar is om congestiemanagement uit te voeren. Hierdoor blijft er een wachtlijst per gebied van kracht.

 • Stedin doet in Zuidplas en Waddinxveen onderzoek naar congestiemanagement. De uitkomst verwachten we eind 2023 te delen.

 • Ook zijn er in Zuid-Holland een aantal congestiegebieden aangekondigd voor het afnemen van stroom. Deze gebieden maken onderdeel uit van de congestieaankondiging van TenneT voor de Rotterdamse haven. Het gaat om de gemeenten op de eilanden van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, de Rotterdamse kernen Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en een gedeelte van Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. TenneT en Stedin zijn een onderzoek naar congestiemanagement gestart waarvan de uitkomst in oktober 2023 gedeeld wordt.

 • Voor vermogen om elektriciteit terug te leveren staan in Zuid-Holland in totaal 44 klanten op de wachtlijst, met een opgeteld vermogen van 13 MW.

 • Eén megawatt (MW) vermogen kan ongeveer 125– 350 woningen tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.

Capaciteit versneld uitbreiden

De structurele oplossing voor congestie blijft het uitbreiden van elektriciteitsstations en kabeltracés. Kijkt u op stedin.net/investeringen voor een overzichtskaart met onze investeringen waardoor we de netcapaciteit in ons werkgebied vergroten. Het is zaak dat we zo snel mogelijk de schop in de grond kunnen zetten om nieuwe stations te bouwen en kabels in de grond te leggen. In Zuid-Holland werken we daarvoor samen met de Energieraad Zuid-Holland met hierin de provincie, een vertegenwoordiging van Zuid-Hollandse gemeenten, Gasunie, TenneT, Liander en Stedin.

Vrachtwagen bij containerterminal

Rotterdamse haven

Het hoogspanningsnet van de Rotterdamse haven zit nagenoeg aan de maximale capaciteit om elektriciteit af te nemen. Dit komt door een sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van o.a. e-boilers en elektrificatie van industriële processen.

Situatie

TenneT kondigde op 17 november 2022 congestie aan voor de Rotterdamse haven inclusief de gemeenten op de eilanden van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, de Rotterdamse kernen Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en een gedeelte van Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. Het hoogspanningsnet zit in dit gebied nagenoeg aan de maximale capaciteit om elektriciteit af te nemen door een sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van o.a. e-boilers en elektrificatie van industriële processen. Bij elkaar goed voor 650 MW. De groei van 650 MW is vergelijkbaar met vier keer het vermogen van de stad Delft.  

De structurele oplossing voor congestie in de Rotterdamse haven en omgeving is het uitbreiden van de netcapaciteit. Op meerdere plaatsen in de regio werken TenneT en Stedin aan uitbreiding van hoogspanningstations - en verbindingen. Deze projecten zijn tussen 2027 en 2029 gereed en zorgen ervoor dat de netcapaciteit 2,5 keer zo groot wordt. Meer informatie leest u op stedin.net/netcapaciteit.

Onderzoeken naar congestiemanagement
 • TenneT en Stedin zijn een onderzoek naar congestiemanagement gestart waarvan de uitkomst in oktober 2023 gedeeld wordt.

 • In totaal staan voor dit gebied 107 klanten op de wachtlijst voor vermogen om elektriciteit af te nemen, met een opgeteld vermogen van 171 MW.

 • Eén megawatt (MW) vermogen kan ongeveer 125– 350 woningen tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.

Capaciteit versneld uitbreiden

De structurele oplossing voor congestie blijft het uitbreiden van elektriciteitsstations en kabeltracés. Kijkt u op stedin.net/investeringen voor een overzichtskaart met onze investeringen waardoor we de netcapaciteit in ons werkgebied vergroten.  Het is zaak dat we zo snel mogelijk de schop in de grond kunnen zetten om nieuwe stations te bouwen en kabels in de grond te leggen. In de Rotterdamse haven werken we daarvoor samen met de Energyboard Rotterdamse Haven en zoeken we naar concrete oplossingen om dit te doen. Hierin nemen het Havenbedrijf Rotterdam, TenneT en Stedin deel.

Bouwagenda

We bouwen aan het energienet van morgen. Alle grote projecten binnen ons verzorgingsgebied die lopen t/m 2026 staan in één kaart. Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de projecten in uw regio.

Van Heezik is flexibel!

Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen belangrijk om de ruimte op het elektriciteitsnet beter te benutten. Zo kunnen we klanten op de wachtlijst toch transportvermogen bieden in de periode totdat de netuitbreiding gereed is. Hoe kunnen bedrijven flexibel zijn met hun energiegebruik - en opwek? Bijvoorbeeld door elektriciteit die ze zelf opwekken, ook zelf te gebruiken. Bekijk de video over transport – en logistiekbedrijf van Heezik en laat u inspireren.

Word ook flexibel!

0:02 / 1:00

Agenda

 • 6 & 7 september: Stedin op Recharge Earth

 • 16 september: Stedin op Open Energiedag

 • 21 september: Stedin Connect met gemeenten op The Green Village in Delft

 • Begin oktober: nieuwe update netcapaciteit elektriciteitsnetten Stedin

 • 1 november: start consultatie Investeringsplan Stedin 2024

*Het aantal klanten en vermogen op de wachtlijst is het totaal per provincie. Het bestaat uit klanten die interesse hebben getoond, maar nog geen offerte hebben getekend en klanten die wel een offerte hebben getekend. Deze gegevens kunnen veranderen in de tijd.