Verbruiksgegevens

Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

Inhoud

Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van Stedin. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal 10 aansluitingen samengevoegd, waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.

Geldigheid

Per 1-1-2016 zijn de verbruiksbestanden van alle voorgaande jaren vervangen. De bestandsnaam van het gecomprimeerde bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd. De peildatum is altijd 1 januari van het betreffende jaar. Het Standaard Jaar Verbruik (SJV), zoals opgenomen in het bestand, is gebaseerd op het verbruik in het voorafgaande jaar.

Bestandsnaam

De bestanden met de kleinverbruiksgegevens kennen de volgende naamgeving:
NaamNetbeheerder_kleinverbruiksgegevens_Peildatum (Voorbeeld: Stedin_kleinverbruiksgegevens_01012016)

Formaat (algemeen)

De gegevens worden gepubliceerd in een CSV-formaat. Dit formaat is het meest eenvoudige formaat voor tabelbestanden. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, zodat het gemakkelijk kan worden verwerkt. CSV-bestanden kunt u o.a. importeren en bekijken met behulp van een zogenaamd 'spreadsheetprogramma'.

Formaat (specifiek)

 • De kolomwaarden worden gescheiden door tab-tekens.
 • Alle tekstvelden worden omsloten door aanhalingstekens (").
 • Het decimaalteken is een komma en er wordt geen gebruik gemaakt van scheidingstekens voor duizendtallen.
 • Alle numerieke waarden en percentages zijn rekenkundig afgerond op 2 decimalen.
 • De gebruikte characterset is Unicode/UTF-8 (BOM).

Bestandsuitleg

Het bestand bevat per regel de volgende elementen:

Kolom C-AR¹ Waarde Omschrijving
NETBEHEERDER A.02 Tekst De EAN-code van de regionale netbeheerder netbeheerder (voor kleinverbruik aansluitingen is de Netbeheerder tevens de Meetverantwoordelijke).
NETGEBIED A.06 Tekst Aanduiding van het gesloten inkoopgebied waar een aansluiting onder valt.
STRAATNAAM A.10 Tekst De straatnaam. Als de kolommen POSTCODE_VAN en
POSTCODE_TOT verschillen dan betreft het de straatnaam
die behoort bij POSTCODE_VAN.
POSTCODE_VAN A.07 Tekst De postcode in het formaat 4 cijfers 2 letters zonder spatie
POSTCODE_TOT A.07 Tekst Als binnen het gebied van POSTCODE_VAN meer dan 9
aansluitingen aanwezig zijn, dan is deze kolom gelijk aan
POSTCODE_VAN.
Als binnen het gebied van POSTCODE_VAN minder dan 10
aansluitingen aanwezig zijn worden er meerdere postcodes
samengevoegd om de anonimiteit van de data te
waarborgen. In dat geval staat in deze kolom de bovengrens
van de bepaalde postcodereeks.
De postcode heeft het formaat 4 cijfers 2 letters zonder
spatie
WOONPLAATS A.11 Tekst De plaatsnaam. Als de kolommen POSTCODE_VAN en
POSTCODE_TOT verschillen dan betreft het de plaatsnaam
die behoort bij POSTCODE_VAN.
LANDCODE A.60 “NL” De land code van Nederland conform ISO-code 3166 alpha-2
PRODUCTSOORT A.17 “ELK” of
“GAS”
De energiesoort waarbij ELK staat voor Elektriciteit en GAS
voor Gas
VERBRUIKSSEGMENT A.18 “KVB” Verbruikssegment kleinverbruik, dat wil zeggen dat de
aansluitwaarde van een elektriciteitsaansluiting niet groter is
dan 3x 80 ampère en een gasaansluiting niet groter is dan
G25.
AANSLUITINGEN_AANTAL
  Getal Het aantal aansluitingen in het betreffende postcodegebied
en de betreffende energiesoort.
LEVERINGSRICHTING_PERC
A.19 Percentage Percentage van de aansluitingen dat netto elektriciteits- of
gasverbruik heeft. Dit percentage wordt lager naarmate er
meer teruglevering plaatsvindt (b.v. vanwege zonnepanelen)
FYSIEKE_STATUS_PERC
A.21 Percentage Het percentage van de aansluitingen dat in bedrijf is (C-AR
code IBD). De overige aansluitingen zijn in aanleg, uit bedrijf
of gesloopt (respectievelijk C-AR codes IAL, UBD en SLP).
SOORT_AANSLUITING_PERC
A.29 Percentage Bij gas en elektriciteit wordt de zwaarte van de
aansluiting aangeduid met aansluitcapaciteit, ook wel
aansluitwaarde genoemd. De aansluitwaarde geeft aan
hoeveel ampère elektriciteit of m³ /uur gas er door de
aansluiting kan. Hier wordt het percentage van de meest
voorkomende aansluitwaarde weergegeven.
SOORT_AANSLUITING
A.29 Tekst

Naam van de meest voorkomende ‘Soort aansluiting’, waarop
het percentage in de voorgaande kolom betrekking heeft.

Opties voor elektriciteit: (”#zekeringen x #ampère”)

 • 1x25
 • 1x35
 • 1x50
 • 3x25
 • 3x35
 • 3x50
 • 3x63
 • 3x80

Opties gas:

 • G4
 • G6
 • G10
 • G16
 • G25
SJV_GEMIDDELD A.33 Getal

Het gemiddeld standaardjaarverbruik (SJV). Voor elektriciteit in
kWh (kilowattuur), voor gas in m3 (kubieke meters).
Het standaardjaarverbruik is het verwachte jaarverbruik van
een afnemer op een netaansluiting bij gestandaardiseerde
condities en op basis van een genormaliseerd jaar.
Wanneer een aansluiting uit bedrijf is blijft het laatste
bekende SJV staan totdat de aansluiting weer in bedrijf
genomen wordt.

Voor aansluitingen met een dubbel tarief, waarbij zowel
normaal- als laagtarief is geactiveerd, geldt dat beide SJV’s
voorafgaand aan de bepaling bij elkaar worden opgeteld.

Het komt steeds vaker voor dat particulieren zelf energie opwekken (bijv. middels zonnepanelen). Als een aansluiting een traditionele “draaistroommeter” heeft, waarbij de opgeleverde energie resulteert in het verminderen van het gemeten verbruik (“de meter draait terug”), dan is het SJV gesaldeerd. In alle andere gevallen is het SJV enkel gebaseerd op het verbruik.

SJV_LAAG_TARIEF_PERC
A.34 Percentage Percentage van de aansluitingen met een dubbel tarief.
SLIMME_METER_PERC
M.102 Percentage Percentage slimme meters. Het betreft alle generaties slimme meters.

¹ Binnen het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) wordt gebruik gemaakt van eenduidige rubricering van gegevens. Deze kolom verwijst naar de betreffende rubriek in het C-AR. In het (C-AR) worden de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. Het C-AR wordt beheerd door Energie Data Services Nederland (EDSN). Een efficiënte uitwisseling van data zorgt ervoor dat de energiemarkt effectief en snel opereert. Dankzij het C-AR systeem kan EDSN transparant en effectief de processen faciliteren. Sinds april 2013 maken alle netbeheerders gebruik van dit systeem. Voor Stedin betekent dit dat de gepubliceerde data van voor 2012 incompleet kunnen zijn.