Transportschaarste voor afname (verbruik)

Rotterdamse haven en omliggende gebieden

Door de sterk toenemende vraag naar elektriciteit heeft het landelijke hoogspanningsnet van TenneT de capaciteitsgrenzen bereikt. Dit heeft gevolgen voor een groot deel van de Rotterdamse haven inclusief de gemeenten op de eilanden van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, de Rotterdamse kernen Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en een gedeelte van Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. Het net van Stedin is met het hoogspanningsnet van TenneT verbonden en hier afhankelijk van. 

De transportschaarste betekent dat we grootverbruikklanten >3 x 80A wel kunnen voorzien van een aansluiting, maar dat zij op een wachtlijst komen voor vermogen voor afname (verbruik) van elektriciteit. Dit maakten TenneT en Stedin op 17 november 2022 bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekend.

Uitkomsten onderzoek congestiemanagement 

TenneT onderzocht de mogelijkheid om afspraken met partijen te maken over het flexibeler omgaan met hun vraag naar elektriciteit. Uit dit onderzoek met publicatiedatum 18 oktober 2023 blijkt dat er de komende jaren sprake blijft van krapte op het elektriciteitsnet in een groot deel van de Rotterdamse Haven en omliggende gebieden. Onderdeel van het onderzoek was een marktconsultatie onder bestaande (industriële) grootverbruikers. Dit heeft weliswaar flexibel vermogen opgeleverd maar dit vermogen is helaas niet toereikend om de klanten op de wachtlijst ruimte te bieden. Tussen 2027 en 2029 rondt TenneT uitbreidingsprojecten af, die de netcapaciteit structureel vergroten. Daarmee kunnen we weer ruimte bieden aan klanten op de wachtlijst.

Terugkijken: webinar 'aanpak netcongestie'

In de webinars ‘aanpak netcongestie’ op 7 en 16 november 2023 gingen TenneT en Stedin respectievelijk met betrokken bedrijven en omliggende gemeenten in op verschillende vraagstukken rondom dit congestiegebied. Zoals: wat is de werkelijke omvang van het tekort aan netcapaciteit in de Rotterdams haven? Wat zijn de oorzaken? Wanneer geeft uitbreiding van het stoomnet weer ruimte en welke aanpak en maatregelen kunnen helpen om in de tussentijd toch netcapaciteit vrij te maken voor extra elektriciteitstransport?

Webinar 7 november met ondernemersvereniging Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam

Webinar 16 november met omliggende gemeenten

Veelgestelde vragen na het webinar

Tijdens de webinars zijn veel vragen gesteld. We hebben een samenvatting gemaakt van de meestgestelde vragen en antwoorden.

Flexibel regelvermogen aanbieden kan nog steeds 

Wij roepen partijen in het gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor de uitvoering van congestiemanagement. Hierdoor komt mogelijk extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Kunt u flexibele oplossingen bieden? Meldt u zich dan hieronder aan via Partners in Energie. Of neem contact op met uw accountmanager. TenneT neemt daarna contact met u op om de flexmogelijkheden te bespreken en hierover afspraken te maken. Zodra blijkt dat er voldoende flexibel vermogen beschikbaar is, kennen we dit toe op volgorde van de wachtlijst. 

Aanmelden flexibel vermogen

Gebied met transportschaarste 

De kaart hieronder geeft de transportschaarste weer voor een groot deel van de Rotterdamse haven, inclusief de gemeenten op de eilanden van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, de Rotterdamse kernen Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en een gedeelte van Poortugaal in de gemeente Albrandswaard:

Kaart die het congestiegebied toont van Rotterdamse haven en omliggende gebieden

Bekijk de postcodes van dit congestiegebied* 

* Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onze netten volgen echter niet in alle gevallen de postcodegebieden. Daarom kunt u aan dit overzicht geen rechten ontlenen. 

Aanvullende acties
TenneT en Stedin

TenneT en Stedin nemen de komende maanden aanvullende acties om alsnog afspraken met partijen te maken over het flexibeler omgaan met hun vraag naar elektriciteit. De oproep om flexibel vermogen aan te melden blijft van kracht. Daarnaast benaderen wij o.a. klanten waarvan de aansluiting momenteel in realisatie is en die transportcapaciteit toegekend hebben gekregen (aansluitingen in aanleg). Wij vragen deze klanten of zij mogelijk met minder vermogen toe kunnen.

Wat betekent de congestie voor u? 

Het capaciteitsprobleem heeft vooralsnog geen gevolgen voor consumenten of andere kleinverbruikers die een aansluiting of een verzwaring van een aansluiting aanvragen in de categorie ≤ 3x80A. 

Bent u al klant met een grootverbruikaansluiting >3x80A?

Geen overschrijding gecontracteerd transportvermogen

Als u nu elektriciteit afneemt van ons net, hebben wij afspraken met u gemaakt over de omvang hiervan. Deze vindt u in uw Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO). Het is essentieel dat u deze waarde, het gecontracteerde transportvermogen voor afname (GTV-E) niet overschrijdt. Omdat er geen extra transportcapaciteit beschikbaar is, kan overschrijding namelijk o.a. grote schade aan ons elektriciteitsnet veroorzaken. Dit kan impact hebben op u en andere klanten die op ons net zijn aangesloten. U kunt hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Vanwege de gevolgen voor het elektriciteitsnet handhaven wij strikt. 
Let op: Uw GTV-E wordt bij een overschrijding daarvan niet automatisch verhoogd, maar blijft gehandhaafd op uw huidige waarde. 
 
Voor inzicht in uw afnamewaardes kunt u uw meetbedrijf consulteren. Een erkend installateur kan u adviseren welke maatregelen mogelijk zijn om uw gecontracteerd vermogen niet te overschrijden.

Op wachtlijst voor groei binnen uw aansluitcapaciteit

Tot er mogelijk alsnog flexibel vermogen wordt gevonden en/of tot de netverzwaring gereed is, plaatsen wij klantaanvragen voor groei binnen de aansluitcapaciteit op een wachtlijst.
Wilt u groeien binnen uw aansluitcapaciteit voor afname? Neem dan contact op met klantenservice@stedin.net.

Op wachtlijst voor groei boven uw aansluitcapaciteit

Wilt u groeien boven uw technische aansluitcapaciteit, vraag dan een verzwaring aan via www.mijnaansluiting.nl. Tot er mogelijk alsnog flexibel vermogen wordt gevonden en/of tot de netverzwaring gereed is, plaatsen wij deze klantaanvragen op een wachtlijst. 

Heeft u vóór 17 november 2022 een aanvraag ingediend voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring? 

Offerte ontvangen

Als u een offerte heeft ontvangen, is het belangrijk dat u deze binnen de geldigheidstermijn accepteert. Wij realiseren vervolgens de aansluiting, waarna u beschikt over het gevraagde vermogen. Deze vooraankondiging van congestie heeft voor u geen gevolgen.

Geen offerte ontvangen

Heeft u nog geen offerte ontvangen? Dan past uw aanvraag niet meer op ons net. U ontvangt van ons een aangepaste offerte. Na akkoord plaatsen wij u voor het gewenste vermogen op de wachtlijst, tot er mogelijk alsnog flexibel vermogen wordt gevonden en/of tot de netverzwaring gereed is.

Oorzaak sterk groeiend aantal aanvragen 

Het elektriciteitsnet zit in deze regio nagenoeg aan de maximale capaciteit door een sterk groeiend aantal (verzwarings-)aanvragen zowel bij Stedin als bij TenneT. Deze aanvragen zijn voornamelijk voor de elektrificatie van bestaande en nieuwe industriële processen. De aanvragen waren ten tijde van de vooraankondiging van congestie bij elkaar goed voor circa 650MW. Dit werd pas voorzien richting 2030. De groei van 650 MW is vergelijkbaar met vier keer het vermogen van de stad Delft.

Verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet  

Tussen 2027 en 2029 rondt TenneT veel projecten af, die de netcapaciteit in en rond het Rotterdamse havengebied fasegewijs vergroten. Met het bouwen van nieuwe stations en verbindingen verzwaren we de bestaande netinfrastructuur. Randvoorwaarde om nieuwe stations en kabeltracés te bouwen, is boven- en ondergrondse ruimte. De samenwerking hiervoor met het Havenbedrijf en gemeenten is cruciaal om vertraging van werkzaamheden te voorkomen. Gezamenlijk investeren TenneT en Stedin de komende tien jaar ongeveer € 1 miljard in de regio. Als alle werkzaamheden in de regio zijn afgerond zal er 2,5 keer meer transportcapaciteit beschikbaar zijn. 

Lees meer over de capaciteitsuitbreiding  

Samenwerking essentieel

Alle provincies in Nederland hebben op dit moment al in meer of mindere mate te maken met krapte op het elektriciteitsnet. De landelijke en regionale netbeheerders verwachten dat het elektriciteitsnet de komende jaren op meer plaatsen zijn maximale capaciteit bereikt. Gemeenten, provincie en netbeheerders werken samen in de energieraad Zuid-Holland om zo snel mogelijk het elektriciteitsnet in heel Zuid-Holland uit te breiden, slimme oplossingen uit te werken om het net beter te benutten en een visie te vormen op het toekomstig energiesysteem.

TenneT, Stedin en het Havenbedrijf Rotterdam werken vanuit de Energy Board HIC samen met Rijk, provincie, gemeenten en bedrijven aan perspectief. Deze aanpak bestaat uit drie sporen: vergroten flexibele capaciteit, sneller bouwen aan meer capaciteit en programmeren op basis van cluster en CES-data. Alle industriële clusters in Nederland stellen tweejaarlijks een Cluster Energie Strategie (CES) op. De veranderende energiebehoefte richting nul-emissie van bedrijven uit het cluster wordt hier in kaart gebracht, zodat we daar de infrastructuur op kunnen plannen. Voor de aankomende CES, die in 2024 wordt opgeleverd, hebben we de industrie nodig voor een representatieve en zo compleet mogelijke dataset.

Veelgestelde vragen

Wat betekent transportschaarste?

Transportschaarste is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg. Afgelopen jaren ontstond in een aantal regio's in Nederland een snelgroeiende vraag naar transportvermogen van elektriciteit. Enerzijds door de decentrale en duurzame productie van elektriciteit. En anderzijds door de toename in het verbruik. Netbeheerders zoals TenneT en Stedin investeren fors in structurele netuitbreidingen. Dit neemt een aantal jaar in beslag door de zorgvuldige procedures die gevolgd moeten worden. Transportschaarste wordt congestie als de netversterking niet tijdig gereed is om nieuwe klanten op hun wensdatum transportvermogen te bieden. De netbeheerder start dan een congestiemanagementonderzoek. Zodra blijkt dat congestiemanagement mogelijk is, voert de netbeheerder dit uit. Dit leidt tot meer ruimte in het net, waardoor we transportvermogen aan grootverbruikklanten kunnen blijven toekennen. 

Heeft de transportschaarste of congestie op afname gevolgen voor consumenten/kleinverbruikers?

Nee, voor consumenten of andere kleinverbruikers die een aansluiting aanvragen of een aanvraag willen verzwaren in de categorie van < 3x80 ampère heeft deze transportschaarste vooralsnog geen gevolgen.

Wat is congestiemanagement? 

Congestiemanagement kan worden ingezet in een congestiegebied om zo toch ruimte te creëren op het net voor nieuwe klanten of klantaanvragen. Congestiemanagement voorkomt namelijk dat partijen het landelijke en regionale energienet tegelijk en teveel belasten, wat in het uiterste geval de elektriciteitsvoorziening kan onderbreken. Congestiemanagement gebruikt prijsmechanismes en marktwerking om het aanbod en de vraag naar elektriciteit te sturen. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van een batterij of oplossingen waarbij de energiebehoefte van bedrijven goed op elkaar afgestemd worden en waarbij gelijktijdige pieken in energiebehoefte worden voorkomen.

Kan ik als klant meedoen aan congestiemanagement als dit mogelijk blijkt?

Bent u een grootverbruikklant > 1MW? Laat het weten als u op drukke momenten bereid bent minder elektriciteit af te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met TenneT, zie www.tennet.eu.

Waarom duurt het versterken van het net zo lang?

Het versterken van het elektriciteitsnet vraagt om zorgvuldige voorbereiding en het doorlopen van verschillende vergunningsprocedures. Dit neemt veel tijd in beslag. We hebben daarbij als sector te maken met een groot tekort aan technici om al het werk uit te voeren. Daarnaast is er door de energietransitie een zeer grote vraag naar bijvoorbeeld transformatoren, waardoor we ook voorzien dat de levering van dit soort componenten langer gaat duren.