Transportschaarste 
in Utrecht

0:02 / 1:00

Door de snelgroeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie, elektrificatie van bedrijfsprocessen en economische groei is de grens bereikt van wat het landelijke hoogspanningsnet van TenneT in de provincie Utrecht aan kan. Ook delen van het regionale elektriciteitsnet bereiken hun limiet. Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen noodzakelijk omdat ze versneld extra (tijdelijke) ruimte opleveren. 

Congestiegebieden
provincie Utrecht

Handen steken stekker in openbare laadpaal

Afnamecongestie op hoogspanningsnet

In een groot deel van de provincie Utrecht is er congestie voor afname van elektriciteit.

Lees meer
Zonnepark met hoogspanningsmasten op de achtergrond

Teruglevercongestie op hoogspanningsnet

In een groot deel van de provincie Utrecht is er congestie voor teruglevering van elektriciteit.

Lees meer
Warmtepomp bij een woonhuis

Vijfheerenlanden

In Vijfheerenlanden en het aangrenzende Alblasserwaard-Oost en
West Betuwe-Noordwest is afnamecongestie.

Lees meer
Hoofdverdeelstation

Woerden

We hebben congestie voor afname in de stad Woerden.


Lees meer

Congestiemanagement

Het stroomnet zit tijdens piekmomenten vol. Met behulp van congestiemanagement kunnen deze pieken worden afgevlakt. Daarbij sluiten we contracten af met grootverbruikklanten om op piekmomenten, als dat nodig is, tijdelijk minder transportcapaciteit te gebruiken. Hierdoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten. Op de gebiedspagina’s hierboven leest u meer over de onderzoeken naar congestiemanagement in dat gebied.

Flexibel regelvermogen gezocht 

Flexibele oplossingen zijn een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie. Wij roepen partijen op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden voor congestiemanagement om het net op piekmomenten te ontlasten. Dit kan bijvoorbeeld door, op verzoek van Stedin, tijdelijk veel minder of geen elektriciteit te gebruiken.

Stedin en TenneT starten bovendien met flextenders: aanbestedingen voor flexibel vermogen via batterijopslag, aggregaten en andere vormen van energieopslag op strategische locaties in de provincie Utrecht. 

Door de inzet van flexibel vermogen kan er mogelijk extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar komen voor andere klanten in de periode tot de structurele netuitbreiding gereed is. Kunt u flexibiliteit bieden? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie en aanmelden flexibel vermogen  

Wachtlijstinformatie

Klanten met een grootverbruikaansluiting in een congestiegebied komen voor (extra) vermogen op een wachtlijst. Zodra er capaciteit beschikbaar is, wordt deze op volgorde van de wachtlijst toegewezen.

Op dit moment staan er in de provincie Utrecht 296 klanten op de wachtlijst voor de mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren met een opgeteld vermogen van 128,88 MW*. Daarnaast staan 634 klanten op de wachtlijst voor de mogelijkheid om elektriciteit af te nemen met een opgeteld vermogen van 146,97 MW.

Bekijk de informatie per station

* Ter vergelijk: één megawatt (MW) vermogen kan ongeveer 125 tot 350 woningen tegelijkertijd van elektriciteit voorzien.  

Werken aan het Utrechtse net

Om congestie structureel op te lossen in de provincie, breiden we de netcapaciteit uit. Bekijk de kaart met geplande investeringen per gemeente. Het gaat hierbij om werkzaamheden aan stations en verbindingen (≥25kV elektriciteitsnetten) die in de periode 2024-2033 uitgevoerd en afgerond worden. Aanvullende informatie over de investeringen leest u in ons investeringsplan 2024.