Capaciteit
van het elektriciteitsnet

In heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen z’n grenzen aan. Beschikken over voldoende netcapaciteit is daardoor helaas niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Het is verstandig hiermee rekening te houden voordat u uw plannen concretiseert. Wij geven u graag inzicht.

Congestie:
schaarste op het elektriciteitsnet

Als de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, spreken we van congestie. Dan is meer afname en/of teruglevering van elektriciteit niet meer mogelijk in de aangekondigde congestiegebieden.

Bekijk de congestiegebieden

 

Wachtlijsten in congestiegebieden

Klanten met een grootverbruikaansluiting in een congestiegebied komen voor (extra) vermogen op een wachtlijst. Zodra er capaciteit beschikbaar is, wordt deze op volgorde van de wachtlijst toegewezen. In ons overzicht ziet u het aantal klanten én het totaal vermogen (in MW) dat per station op de wachtlijst staat*. Voor vragen over de wachtlijst, kunt u contact met ons opnemen.

Bekijk de wachtlijst (status januari 2024 vernieuwde versie)**

* Stedin zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onvolledigheid in de informatie. Daarom kunt u aan het overzicht geen rechten ontlenen.

** De eerdere versie bevatte abusievelijk dubbele data waardoor waardoor er meer aanvragen met ook een groter totaal vermogen op de wachtlijst stonden dan daadwerkelijk het geval is. Dit is in de nieuwe versie gecorrigeerd.

Maandelijkse update

In onze maandelijkse update krijgt u inzicht in de netcapaciteit van Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en de Rotterdamse haven. Ook leest u wat we doen om onze netten sneller te bouwen en beter te benutten.

Kaarten transportcapaciteit

Op onderstaande kaarten maken wij inzichtelijk wat de transportcapaciteit voor teruglevering en afname in het Stedin-gebied is. De kaarten zijn indicatief en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. We updaten de kaarten minimaal eens per kwartaal.

Toelichting op de kaart

De zwarte randen geven de grenzen van ons verzorgingsgebied voor elektriciteit weer. De gemeentegrenzen worden ook aangegeven in de kaart. In gebieden binnen het verzorgingsgebied die niet geel, oranje of rood zijn, is transportcapaciteit op het voedende station beschikbaar voor grootverbruikaansluitingen vanaf 1,75 MVA en groter. Op basis van de kleuring in deze kaart kan geen eenduidige conclusie worden getrokken over de ruimte in de lagere netvlakken (middenspanningsringen en het laagspanningsnet) voor aansluitingen kleiner dan 1,75 MVA.

Gele gebieden

Hier is beperkte transportcapaciteit beschikbaar. Neem contact op met uw account- of regiomanager om de mogelijkheden te bespreken.

Oranje gebieden

Hier loopt een congestiemanagementonderzoek of het onderzoek wees uit dat er door congestiemanagement beperkte transportcapaciteit beschikbaar is. In geval van een onderzoek is er tijdelijk geen transportcapaciteit beschikbaar totdat de uitkomst bekend is.

Oranje gearceerde gebieden

Het gevonden flexibel vermogen uit het congestiemanagementonderzoek is beperkt beschikbaar.

Rode gebieden

Het congestiemanagementonderzoek is afgerond met de conclusie dat er geen congestiemanagement mogelijk is. Er is geen transportcapaciteit beschikbaar tot het knelpunt is opgelost.

Rood gearceerde gebieden

Het gevonden flexibel vermogen uit het congestiemanagementonderzoek is hier volledig toegekend en het onderzoek wijst uit dat congestiemanagement hier niet meer mogelijk is.

Kaart die transportschaarste weergeeft voor afname

Download kaart afname*

*Deze kaart geeft alleen de netcapaciteit van Stedin weer. De landelijke capaciteitskaarten van het elektriciteitsnet vindt u op de site van Netbeheer Nederland.

Wilt u helpen met congestiemanagement?

Heeft u flexibel vermogen beschikbaar en wilt u dit inzetten om zo bij te dragen aan het voorkomen of oplossen van congestie? Meldt u zich dan aan om hier afspraken over te maken. Als we klanten in een congestiegebied via aansturing of afspraken op momenten meer of minder energie kunnen laten gebruiken, kan dit ruimte geven op het net om de periode tot netuitbreiding te overbruggen.

Gerelateerde onderwerpen

Hoofdverdeelstation

Investeren in netcapaciteit

Voor het energiesysteem van de toekomst is een goed functionerend net nodig. Tot en met 2030 investeren we hierin zo’n €8 miljard. 

Bekijk ons investeringsplan
Luchtfoto van Utrecht in het avondlicht

Congestiemanagement

Als klanten via aansturing of afspraken op momenten meer of minder energie gebruiken, kan dit ruimte geven op het net.

Lees meer over congestiemanagement

Loslaten storingsreserve

Door het loslaten van storingsreserve benutten we het elektriciteitsnet optimaal.

Lees meer over aansluiten bij schaarste
Kaart met verzorgingsgebied van Stedin

Beschikbare netcapaciteit 

Via Netbeheer Nederland krijgt u inzicht in de beschikbare netcapaciteit op landelijk niveau.

Bekijk de beschikbare netcapaciteit